ขึ้นทะเบียน ชาวนา ปี 2554/55 รอบที่ 2...สู่โครงการรับจำนำ - ดินดีสม เป็นนาสวน

Post Pic

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งดำเนินการรับ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 รอบที่ 2 เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ภายใต้ ’โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555” ที่มุ่งยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เหมาะสม พร้อมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดย ไม่บิดเบือนกลไกตลาด และช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตต่ำ...ถือเป็นโอกาสทองชาวนาทั่วไทยที่จะได้รับความช่วยเหลือ สิทธิที่พึงได้อย่าปล่อยให้ใครมาชุบมือเปิบ..... นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตาม มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่เห็นชอบกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน ปี 2554/55 รอบที่ 2

"เข้าระบบปลูกข้าว" คือทางรอดยุคภัยธรรมชาติ

Post Pic

สถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนา โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้แพร่ระบาดทำลายผลผลิตข้าวอย่างมาก จนกระทั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องออกนโยบายจัดระบบการปลูกข้าวใหม่ เพื่อตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างจริงจัง นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดระบบปลูกข้าวใหม่ โดยรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าวปีละไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อพักนาโดยปลูกพืชตระกูลถั่วคั่น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้หมดไปจากแปลงนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวคืบหน้า

Post Pic

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงผลการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ว่า ขณะนี้มีเกษตรกรขอรับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 364,292 ราย พื้นที่ 3,059,792.25 ไร่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 30,597.92 ตัน โดยในการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ ได้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้ว จำนวน 10,310,219 กิโลกรัม แล้วเสร็จภายใน 8 กุมภาพันธ์ 2555 ระยะที่ 2 จัดส่งตามฤดูกาลเพาะปลูกและตามที่ได้รับแจ้งตามความต้องการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป จึงเหลือเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ได้จัดส่งอีกจำนวน 20,287,638 กิโลกรัม ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดส่งให้ จำนวน 11 ครั้ง รวม 62 จังหวัด

ลู่ทางเจาะตลาดข้าวแคนาดา

Post Pic

ตลาดข้าวแคนาดาเป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีผู้อพยพชาวเอเชียเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 มีการนำเข้าข้าว 307 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการนำเข้าจากไทย 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 30% มากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐ

Page 1 of 212»