กราฟแสดงข้อมูลราคาเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ (ข้าวเปลือก) จำแนกตามผู้ซื้อ

Post Pic

 

กราฟแสดงข้อมูลราคาเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ (ข้าวสาร 100% ) จำแนกตามผู้ซื้อ

Post Pic