ติดตามโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
วันที่  9-10 พฤศจิกายน
  2552
ณ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร