บทความ
หน้า 1 2
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
151
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
สว.สก.
8/12/56
152
ว่าด้วยเรื่อง PAR
กลิ่นเกษร
8/12/56
153
ควันหลงจากพิธีลงนามความร่วมมือที่หมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สว.สก.
8/12/56
154
ไปเยี่ยมโรงสีไฟ เจียเม้ง ที่ศรีสะเกษ
ว.วรรณ
8/12/56
155
แวะทักทายคนขายข้าวที่บู๊ทข้าวเกิดบุญ...ข้าวคุณธรรมในงานเกษตรแห่งชาติ'56
เพื่อนบุญซื่อ
8/12/56
156
พาเที่ยวชมอาณาจักรข้าวคุณธรรม
หนุ่ม สว.สก.
8/12/56
157
การเปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
6/11/56
158
มาทำความเข้าใจใน CSR ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจฐานสังคม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
25/10/56
159
แนวคิดการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
วินัย เมฆดำ
30/09/56
160
Smart Farmer "ชาวนาผู้สามารถ"
เกินศักดิ์ ศรีสวย
30/09/56
161
CSR ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจฐานสังคม กับบทบาทที่เหมือนและแตกต่างกัน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
16/08/56
162
สหกร์กับธุรกิจฐานสังคม : นิยามและความแตกต่าง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/07/56
163
ชุดความรู้การจัดการตลาดชุมชน : เรื่องเล่าตลาดสุขใจ
วิชัย มีสวัสดิ์
24/07/56
164
กรอบการขับเคลื่อนสู่ระบบการเงินบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน (SHOs System Platform)
สว.สก
8/07/56
165
ข้าวเหนียวไทยกับตลาดการค้าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สมพร อิศวิลานนท์
8/07/56
166
เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย
หญ้าแฝก
8/07/56
167
การวิจัยเชิงทดลองขยายผลวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต้นแบบ “ชะอำโมเดล”
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
3/07/56
168
ดื่มชาเขียวให้ถูกวิธี ถึงจะดีจริง
มะปราง
27/06/56
169
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/05/56
170
ว่าด้วยเรื่อง PAR
กลิ่นเกษร
10/05/56
171
มาดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร กันดีกว่า
ซาโกะ จัง
16/04/56
172
ตลาดส่งออกข้าวไทยในปี 2556 จะก้าวไปในทิศทางใด ?
สมพร อิศวิลานนท์
13/03/56
173
มีอะไรน่าสนใจในการประชุมเพื่อขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์ที่เมืองแมนเชสเตอร์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
19/2/56
174
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกกับอนาคตข้าวไทย
สมพร อิศวิลานนท์
19/2/56
175
ทำความเข้าใจในความหมายประชาธิปไตยของสหกรณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับรัฐ
มงคลเลิศ
19/2/56
176
เทคนิคการควบคุมคุณภาพข้าวมาตรฐานเจียเม้ง
ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
19/2/56
177
การถักทอความสัมพันธ์...จากแต่ละคนเพื่อทุกคน...สู่การสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม
สว.สก
19/2/56
178
Farmer Shop ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค...
สว.สก.
19/2/56
179
ตามไปดู...สภาผู้บริโภคของข้าวคุณธรรม
ขวัญแก้ว
19/2/56
180
ทำไมต้องมีโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
สว.สก.
19/2/56
181
เคล็ดลับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีคุณค่า
สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
19/2/56
182
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองบัลดานากับการเป็นธนาคารเพื่อสังคม
สว.สก.
19/2/56
183
โครงการรับจำนำกับการสูญเสียคุณค่าความจำเพาะของข้าวหอมมะลิไทย
สมพร อิศวิลานนท์
19/2/56
184
การเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อรู้เท่าทัน
อรศรี งามวิทยาพงศ์
19/2/56
185
การบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวิตสำหรับเกษตรกร
สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
19/2/56
186
แนวทางแก้ปัญหาของชาวนาไทย...จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
19/2/56
187
สวนสามพรานกับรางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งเอเชียและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
อรุษ นวราช
19/2/56
188
Farmer Shop ทางเลือกของประชาชน
สว.สก.
19/2/56
189
มาร่วมทำสหกรณ์...ให้เป็นทาง (ที่ต้อง) เลือกของประชาชน
ซาโกะ จัง
19/2/56
190
เรื่องเล่าเมื่อคราวไปทริปตราด
มะปราง
19/2/56
191
ธุรกิจฐานสังคม : กลไกการนำคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/2/56
192
โครงการรับจำนำกับการสูญเสียคุณค่าความจำเพาะของข้าวหอมมะลิไทย
สมพร อิศวิลานนท์
29/01/56
193
การแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิก แนวทางจาก 3 สหกรณ์ตัวอย่าง
ซาโกะ จัง
25/01/56
194
ระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกัน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
17/01/56
195
กลไกในการนำคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/01/56
196
สหกรณ์ : ตัวแบบธุรกิจที่สร้างโลกได้ดีกว่า
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
10/01/56
197
เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม
เด็กเศรษฐศาสตร์
01/08/55
198
ทำบุญร่วมกัน : คราวเปิดตลาดสุขใจหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่
สว.สก.
29/06/55
199
พาไป Outlet ที่ไร่สุวรรณกับ Thai PBS
สว.สก.
14/06/55
200
Farmer Shop... ทางเลือกของคนในสังคม (ภาค 2)
ซาโกะ จัง
29/06/55
201
Farmer Shop... ทางเลือกของคนในสังคม (ภาค 2)
ซาโกะ จัง
26/11/55
202
ธุรกิจฐานสังคม : กลไกในการนำคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/11/55
203
ตัวแบบธุรกิจขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2/10/55
204
การสร้างโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
ดร.ธนภัท แสงอรุณ และ
อ.ฝ้ายคำ ถิรพร
10/09/55
205
การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
08/08/55
206
การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
09/08/55
207
แนวทางการให้การเรียนรู้ : มิติใหม่จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ซาโกะ จัง
29/06/55
208
ถักทอความสัมพันธ์จากแต่ละคนเพื่อทุกคนสู่การสร้างคุณภาพและคุณธรรมของ Thai PBS
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
14/06/55
209
เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง
วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
29/06/55
210
มันสำปะหลังกับ “กระแส 30 ตัน”
ยะ กิตติภาดากุล
31/05/55
211
จากเวทีเตรียมการจัดตั้งสมาคมเปาบุ้นจิ้น
หลานท่านเปา
02/05/55
212
ชาวนาไทยในยุคที่การค้าข้าวมีความรุ่งเรือง
สมพร อิศวิลานนท์
02/05/55
213
การขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์
สว.สก.
20/04/55
214
การจัดการ โซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/04/55
215
กล้วยเล็บมือนาง...อนาคตจะเป็นอย่างไร
ซาโกะ จัง
30/03/55
216
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
กมลศักดิ์ สุระดม
30/03/55
217
เล่าเรื่องจากประสบการณ์การศึกษาดูงานสหกรณ์กับผู้บริหาร สกว. ที่ประเทศอังกฤษ
คนแดนไกล
01/03/55
218
ว่าด้วยเรื่อง “เครือข่าย” กับการพัฒนาการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/03/55
219
บริบทการดำเนินงานสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/02/55
220
การผลิต การบริโภค และการค้าข้าวของอาเซียน
สมพร อิศวิลานนท์
02/02/55
221
การตลาดยุคใหม่
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
02/02/55
222
เรื่องเล่าคราวน้ำท่วม โดยเจ้าบุญซื่อกระบือไทย
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/01/55
223
การบริหารจัดการงานวิจัย: งานท้าทายสู่การเปลี่ยนแปลง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
09/01/55
224
เรียนรู้ธุรกิจจาก Smiths Farm Shop
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
04/01/55
225
ทุนเสรีกับการค้าปลีกที่เราได้เรียนรู้
อเล็กซัง
04/01/55
226
สิ่งท้าทายของสหกรณ์ในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
04/01/55
227
การแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการกู้ยืมเงินของชาวนาเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา
สมพร อิศวิลานนท์
04/01/55
228
ทักษะอาชีพที่ชาวนาต้องรู้เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุข
สว.สก.
04/01/55
229
แนวคิดการบริหารเงิน...สหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
04/01/55
230
พูดจากใจคนในโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
หมูวัน
04/01/55
231
ความก้าวหน้า Farmer Shop รอบปีที่ 2
สว.สก.
04/01/55
232
ประสบการณ์ร้านค้าปลีกจากมืออาชีพ
ซาโกะ จัง
01/12/54
233
ตลาดสุขใจ...ให้อะไรกับผู้บริโภค
หนุ่ม สว.สก.
03/10/54
234
outlet โครงการร้าน Farmer Shop แห่งใหม่ ที่ไร่สุวรรณ
สว.สก.
02/12/54
235
การเกษตรชุมชนเมือง : กระแสในโลกอนาคต
กอหญ้า
02/12/54
236
การผลิต การบริโภคและการค้าข้าวของอาเซียน
สมพร  อิศวิลานนท์
01/12/54
237
การตลาดยุดใหม่ : ใส่ใจความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้บริโภค
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
01/12/54
238
กล้วยเล็บมือนาง...อนาคตจะเป็นอย่างไร
ซาโกะ จัง
01/12/54
239
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กมลศักดิ์  สุระดม
01/12/54
240
ว่าด้วยเรื่อง "เครือข่าย" กับการพัฒนาการสหกรณ์
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
11/11/54
241
"ขบวนการนำคุณค่าสหกรณ์ สู่ทางเลือกเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ"
สว.สก.
03/10/54
242
ข้อคิดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยในมาตรฐานสากล
กมล
02/12/54
243
เขาว่าอย่างนั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง
วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
02/12/54
244
การตลาดยุคใหม่ : ใส่ใจในความคิด จิตใจและจิตวิญญาณของผู้บริโภค
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/12/54
245
ว่าด้วยเรื่อง “เครือข่าย”กับการพัฒนาการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/12/54
246
ขบวนการนำคุณค่า สู่ทางเลือกเพื่อการกินดี อยู่ดี ของคนในชาติ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/12/54
247
ทิศทางยุทธศาสตร์ในแผนฯ 11
สว.สก.
01/12/54
248
ว่าด้วยเรื่อง “เครือข่าย” กับการพัฒนาการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
11/11/54
249
การวิวัฒนาการของนโยบายรับจำนำข้าวเปลือก
สมพร อิศวิลานนท์
03/10/54
250
มองเยาวชนคนในอนาคตของการสหกรณ์
สว.สก.
03/10/54
251
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง
และร่วมมือ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/09/54
252
ข้อเสนอ “แนวทางปฏิรูปประเทศไทย” ของ คปร. : การปฏิรูปการเกษตร
เพื่อสังคมที่เป็นธรรม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/09/54
253
ทุนทางสังคมการเงินชุมชนไทย
สฤนี อาชวานันกุล
09/08/54
254
ตามไปดู The Fairtraders Co-operatives
สว.สก.
09/08/54
255
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (ฉบับชุมชน)
แผนฯ ๑๑ ... สู่สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต
20/07/54
256
สมพร อิศวิลานนท์
01/07/54
257
สว.สก.
01/07/54
258
แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
14/06/54
259
ตลาดสุขใจ.....ไม่ได้มีแต่อาหารปลอดภัย
สุพจน์ สุขสมงาม
14/06/54
260
เรื่องเล่าจากแดนไกล ตอน วิถีสวิส...วิถีแห่งการพัฒนา
อเล็กซัง
31/05/54
261
น้ำสกัดมูลสุกรกับการลดต้นทุนการปลูกพืช
สุกัญญา จัตตุพรพงศ์และคณะ
31/05/54
262
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พีรวงศ์ จาตุรงคกุล
31/05/54
263
ประสบการณ์จริงของชาวนาคุณธรรมในการลดต้นทุนผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
นิคม เพชรผา
28/04/54
264
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ควรรู้
อภิรดี อุทัยรัตนกิจและคณะ
28/04/54
265
โรงสีข้าวฤาธุรกิจกำลังเข้าสู่วิกฤตของปัญหา
สมพร อิศวิลานนท์
28/04/54
266
โครงการ Farmer Shop
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/03/54
267
บริบทของตลาดกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/03/54
268
รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์
สว.สก.
31/03/54
269
ควันหลงจากการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส
สว.สก.
31/03/54
270
ทำไมต้อง Farmer Shop
ด๊อกเตอร์การ์ตูน
28/02/54
271
ตามไปดู Farmer Market ที่สวนสามพราน
อรุษ นวราช
28/02/54
272
ขอเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ซาโกะ จัง
31/01/54
273
ทุนทางสังคม การเงินชุมชนไทย
สฤนี อาชวานันทกุล
31/01/54
274
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/01/54
275
นวัตกรรมข้าว
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/01/54
276
ข้อเสนอ "แนวทางปฏิรูปประเทศไทยของ คปร. : การปฏิรูปการเกษตรเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/01/54
277
กาแฟโรบัสต้าไทย โอกาส และอุปสรรคที่เผชิญ
จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
31/01/54
278
มาปลูกผักคอนโดลดโลกร้อนกันเถอะ
วิชัย สวนสามพราน
31/01/54
279
เมื่อไทยคือดุมล้อของอาเซียนเป็นพลังแห่งเอเซีย...แล้วไทยทำอะไรอยู่
กมล
31/01/54
280
บทบาทของอาเซียนกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อเล็ก ซัง
31/01/54
281
ข้าวไทยกับการเปิดตลาดเสรีของอาเซียน
สมพร อิสวิลานนท์
31/01/54
282
การทบทวนธรรมาภิบาลของเศรษฐกิจโลกผ่านการปฏิรูปการค้าและการเงิน :
ควันหลงจากเวทีประชุมเศรษฐกิจโลกที่ดาวอส
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
7/08/57
283
ประสบการณ์จริงของชาวนาคุณธรรมในการลดต้นทุนผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
นิคม เพชรผา
7/02/57
ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย - ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย
284
แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์
สว.สก.
6/11/56
285
Farmer Shop... ทางเลือกของคนในสังคม
ซาโกะ จัง
30/09/56
286
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พีรวงศ์ จาตุรงคกุล
30/09/56
287
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ควรรู้
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
16/08/56
288
เรื่องเล่าจากต่างแดน ตอน "วิถีสวิส...วิถีแห่งการพัฒนา"
อเล็ก ซัง
8/07/56
289
โครงการพืชผักปลอดภัย สายใยของตลาดกลางสี่มุมมองเมืองและเครือข่ายเกษตรกร
จรูญ ชำนาญไพร
31/01/54
290
เรื่องเล่าการทำธุรกิจยางพาราแบเครือข่ายของ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
ศานิต เก้าเอี้ยน
31/01/54
291
ขอเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ซาโกะ จัง
31/01/54
292
การเปิดตลาดสินค้าข้าวอาเซียน...อย่าประมาทเวียดนามที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง
การค้าข้าวโลก
สมพร อิศวิลานนท์
31/01/54
293
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง
และการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ของชสอ.
สว.สก
31/01/54
294
สหกภาพสหกรณ์กลางเยอรมันนี และบทบาที่น่าสนใจ
สว.สก
31/01/54
295
Rabobank กับผลงานระดับ AAA
สว.สก
31/01/54
296
เรื่องราวของ CHAINA COOP ประเทศจีน
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
29/12/53
297
แนะนำให้รู้จัก สหกรณ์ฮาวาร์ด-เอ็มไอที
คนแดนไกล
30/11/53
298
มาทำความเข้าใจนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
สมพร  อิศวิลานนท์
30/11/53
299
การวิเคราะห์ความผันผวนของราคายางพารา
ปิติ  กันตังกุล
29/10/53
300
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในวันนี้
ดาบชัย  ใจสู้ศึก
29/10/53
301
แนวทางการจัดการด้านการเงินสหกรณ์
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
29/09/53
302
ตามไปดูการผลิตยางคอมปาวด์
ศานิต  เก้าเอี้ยน
29/09/53
303
มองอเมริกาสถานการณ์หลังผ่านวิกฤตและเศรษฐกิจเชิงนโยบาย
นิรนาม
29/09/53
304
การเปิดตลาดสินค้าข้าวอาเซียน...อย่าประมาทเวียดนามที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง
การค้าข้าวโลก
สมพร อิศวิลานนท์
29/12/53
305
มรดกที่มีคุณค่า และ CSR ที่หายไปจากธนาคารสหกรณ์
สว.สก.
29/12/53
306
บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
30/11/53
307
การสร้างแบรนด์ในสินค้าเกษตร
สว.สก.
30/11/53
308
กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณ์ในภาพรวม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
29/10/53
309
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาการสหกรณ์
สว.สก.
29/10/53
310
แนวคิด ค่านิยม หลักและวิธีการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
29/09/53
311
มาทำความเข้าใจนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
สมพร อิศวิลานนท์
29/09/53
312
แนวทางการจัดการด้านการเงินสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
29/09/53
313
การบูรณาการเรื่องบทบาทหญิงชายในการพัฒนา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/08/53
314
โลจิสติกส์ยางพารา : ความบูรณาการและความแยกส่วนของงานวิจัย
ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัยศฤงคารินทร์
31/08/53
315
เวทีเรียนรู้ “คุณค่าและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์”
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/07/53
316
กรอบคิดและแนวทางการจัดการด้านการเงินสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
30/07/53
317
สหกรณ์การเงินในสถานกาณ์วิกฤตการเงินและการลดปัญหาความยากจน
สว.สก.
30/07/53
318
ชวนกันคิดเรื่องการกำหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
30/07/53
319
มุมมองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
30/06/53
320
แผนธุรกิจกับการสร้างโอกาสและความเสี่ยงสำหรับธุรกิจสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
30/06/53
321
วิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
เพยาว์ กิมปฐม
28/05/53
322
กรอบคิดการจัดการโซ่อุปทาน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/05/53
323
กองทุนรวม : โอกาสและความเสี่ยงที่มีต่อสหกรณ์
ณัฐพล ชวลิตชีวิน
28/05/53
324
ภพภูมิใหม่ : ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า...ทำอย่างไรจึงจะไปถึงฝัน
สว.สก.
28/04/53
325
ผลกระทบจากวิกฤติการเงินอเมริกาที่มีต่อเศรษฐกิจและขบวนการสหกรณ์ไทย
ณัฐพล ชวลิตชีวิน
30/04/53
326
มิติการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สว.สก.
30/04/53
327
การกำหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
328
ข้อบังคับที่ดีของสหกรณ์ควรมีลักษณะอย่างไร จากวารสาร ฅนสหกรณ์
สุรจิตต์ แก้วชิงดวง
28/09/52
329
การขานรับงานพัฒนาจากภาควิชาการ งานสหกรณ์เป็นงานที่ไม่ง่ายเลย
จากวารสาร ฅนสหกรณ์
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
28/09/52
330
สหกรณ์ในความหมายของกฏหมาย จากวารสาร ฅนสหกรณ์
ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
28/09/52
331
การนำยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่า เพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ไทย
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
332
การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
333
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณค่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
334
เครือข่ายคุณค่า
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
335
เครือข่ายคุณค่ากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
336
บทบาทของสหกรณ์กับการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
337
พัฒนาการของขบวนการสหกรณ์ไทย: อดีต ปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนา
เชิญ บำรุงวงศ์
28/09/52
338
กฏหมายที่พึงประสงค์: ข้อจำกัดของกฏหมายสหกรณ์ปัจจุบันและแนวทางแก้ไข
เชิญ บำรุงวงศ์
28/09/52
339
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทางสหกรณ์
วินัย อาจคงหาญ
28/09/52
340
สถาบันการศึกษากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
สมคิด แก้วทิพย์
28/09/52
341
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์: โอกาส อุปสรรคที่มีต่อ
ขบวนการสหกรณ์
วรรณะ เสนทองและคณะ
28/09/52
342
การสหกรณ์ในบริบทไทย: เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
สยุมพร โยธาสมุทร
28/09/52
343
สถานการณ์การวิจัยด้านสหกรณ์ที่ผ่านมา และแนวทางการวิจัยในอนาคต
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
344
แผนพัฒนาการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
345
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่พึงมีต่อสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
346
แผนแม่บทพัฒนาสตรีสหกรณ์ ปี 2546-2549
นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร
28/09/52
347
แนวคิด ค่านิยม หลักและวิธีการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
348
ไคเซ็นกับการพัฒนาสหกรณ์
อเล็ก ซัง
16/09/52
349
จดหมายจากแดนไกล...ตอนต้นตอแห่งวิกฤตการเงินโลกและแนวทางการแก้ปัญหา
คนอยู่แดนไกล
16/09/52
350
ผลกระทบจากวิกฤตการเงินอเมริกาที่มีต่อเศรษฐกิจและขบวนการสหกรณ์ไทย
ณัฐพล ชวลิตชีวิน
16/09/52
351
มิติการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สว.สก.
16/09/52
352
ปลูกให้งามในแปลงนา ปลูกชีวิตให้มีคุณค่าในแปลงคุณธรรม
นิคม เพชรผา
16/09/52
353
เสวนาวิถีชุมชนท่ามกลางวิกฤตโลก
สว.สก.
16/09/52
354
การนำคุณค่าสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย
สว.สก.
16/09/52
355
การบริหารจัดการเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
สว.สก.
16/09/52
356
กฎหมายง่าย ๆ แต่ทำไมเข้าใจยาก
สว.สก.
16/09/52
357
ยางพาราไทย ตอนที่ 1
สว.สก.
16/09/52
358
ความเป็นพลวัตการเกษตรไทยและการก้าวเข้าสู่ยุคของการสร้างคุณค่า
สว.สก.
16/09/52
359
การสร้างแบรนด์ "เกิดบุญ" ทำเพื่อใคร
สว.สก.
16/09/52
360
เครือข่ายกระจายสินค้ากับการไปรษณีย์ไทย
สว.สก.
16/09/52
361
เครือข่ายคุณค่ามันสำปะหลัง เรื่องเก่า ๆ เล่าสู่กันฟัง
สว.สก.
16/09/52
362
มอนเดรกอน คอร์เปอเรชั่น : สหกรณ์ยุคใหม่ในกระบวนการโลกาภิวัฒน์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
363
การนำคุณค่า : ตัวแบบหมู่บ้านอิโรโดริ ประเทศญี่ปุ่น
อเล็ก ซัง
28/09/52
364
ผลกระทบวิกฤติการเงินโลก มุมมองจากแดนไกล : ญี่ปุ่น
ชลันธรณ์ วิชาศิลป์
28/09/52
365
ข้าว...ยุคปฏิวัติเขียวกำลังจะผ่านไปและความไม่มั่นคงทางอาหารกำลังจะตามมา
สมพร อิศวิลานนท์
28/09/52
366
บทสรุปลอนดอนซัมมิท
ไกรยศ ภัทราวาท
16/09/52
367
กองทุนรวม : โอกาสและความเสี่ยงที่มีต่อสหกรณ์
ณัฐพล ชวลิตชีวิน
16/09/52
368
ุมมองเรื่องสมาชิกสมทบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
16/09/52
369
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สัมภาษณ์ ท่าน พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
กมล
16/09/52
370
ภพภูมิใหม่ : ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า...ทำอย่างไรจึงจะไปถึงฝัน
สว.สก.
16/09/52
371
เครือข่ายคุณค่านครศรีธรรมราช
ยินดี เจ้าแก้ว
16/09/52
372
เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์จังหวัดพังงา
นารถพงศ์ สุนทรนนท์
16/09/52
373
เครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า
ซาโกะ จัง
16/09/52
374
เครือข่ายคุณค่าผลไม้
ซาโกะ จัง
16/09/52
375
เครือข่ายคุณค่ามันสำปะหลัง
ซาโกะ จัง
16/09/52
376
ทางรอดของมนุษยชาติ ความร่วมมือของชุมชนบนผืนป่า
กมลศักดิ์ สุระดม
16/09/52
377
สหกรณ์กับวิกฤตเศรรษฐกิจโลก โอกาสของสหกรณ์
ณัฐพล ชวลิตชีวิน
16/09/52
378
ประเทศไทยและการก้าวเป็นครัวของโลก
สมพร อิศวิลานนท์
16/09/52
379
มุมมองของนักบริหารมืออาชีพต่อการบริหารจัดการสหกรณ์
ธีรพงษ์ ตั้งสุธีระนันท์
16/09/52
380
มุมมองของผู้นำสหกรณ์ในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม
อเล็ก ซัง
16/09/52
381
แผนธุรกิจกับการสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงสำหรับธุรกิจสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
16/09/52
382
ความไม่มั่นคงทางอาหาร...ทำอย่างไรจึงจะให้เกษตรกรขนาดเล็กหลุดพ้น
สมพร อิศวิลานนท์
16/09/52
383
มุมมองการพัฒนาสินค้าสหกรณ์ และสินค้าโอทอป
สมชาย ธรรมเวช
16/09/52
384
วิพากษ์เส้นทางวิจัย
สว.สก.
16/09/52
385
มองอเมริกาสถานการณ์หลังผ่านวิกฤตและเศรษฐกิจเชิงนโยบาย
นิรนาม
16/09/52
386
การผลิต การบริโภค และสต๊อกข้าวของโลก
สมพร อิศวิลานนท์
16/09/52
387
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สว.สก.
16/09/52
388
ชาวนาไทยรุ่นใหม่ รุ่มรวยศักดิ์ศรีและมั่งมีเงินทอง
เกินศักดิ์ ศรีสวย
16/09/52
389
ผลพลอยได้จากงานวิจัย : เครือข่ายคุณค่ามันสำปะหลัง
ธวิช สุดสาคร
16/09/52
390
เกษตรอินทรีย์อย่างไรจึงจะปลอดภัยและยั่งยืน
สว.สก.
16/09/52
391
ย้อนอดีตปัจจัยที่ขับเคลื่อนข้าวไทยให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ
สมพร อิศวิลานนท์
16/09/52
392
การสร้างแบรนด์ในสินค้าเกษตร
สว.สก.
16/09/52
393
การบูรณาการเรื่องบทบาทหญิงชายในการพัฒนา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
16/09/52
394
เมื่อเครือข่ายเกษตรกรบ้านคลองใหญ่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาหนี้สินด้วยลำแข้งของตัวเอง
หนุ่ม สว.สก.
16/09/52
395
ปลุกธุรกิจมังคุดคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายสหกรณ์
ศศิธร วิเศษ
16/09/52
396
มุมมองเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์
อเล็ก ซัง
28/09/51
397
มุมมอง : การขับเคลื่อนสหกรณ์เชิงคุณค่าของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เชิญ บำรุงวงศ์
28/09/51
398
สถานการณ์ข้าวไทยของไทยและการก้าวเข้าสู่ยุคข้าวแพง
สมพร อิศวิลานนท์
28/09/51
399
บทบาทของสหกรณ์กับการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/51
400
แนวทางปฏิรูประบบสหกรณ์
เกีรยงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์
28/09/51
401
ตามไปดูงานวิจัยด้านสหกรณ์
สว.สก.
28/09/51
402
เขาทำอะไรกันในเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
สว.สก.
28/09/51
403
จากดอกหญ้าสู่ป่าใหญ่ : บทเรียนสหกรณ์ชุมชนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
สว.สก.
28/09/51
404
งานสร้างเครือข่ายคุณค่าของคนพังงา
นารถพงศ์ สุนทรนนท์
28/09/51
         

 บทความที่น่าสนใจ
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
คำแนะนำที่ 193 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่องการส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2545
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52

 บทความสัมภาษณ์
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
บทสัมภาษณ์ ASTV "ไมโครไฟแนนซ์"
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/04/53

 เอกสารคู่มือ
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
2
คู่มือการบริหารความเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์การเกษตร
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
3
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับบที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
สว.สก.
28/09/52
4
คู่มือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
5
คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52

 เอกสารเผยแพร่
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
เรื่องเล่าจากบ้านเพื่อน ของเครือข่ายสหกรณ์แก้จน ตอนบันทึกจากนายช้างสื่อ
นำทางธรรมะแก้จน
นายช้าง
28/09/52
2
ชุด เรื่องเล่าจากบ้านเพื่อน เรื่องเครือข่ายสหกรณ์แก้จน ตอน Home Stay แก้จนของคนพังงา
จำปูน
28/09/52
3
ข้าวคุณธรรม
สว.สก.
28/09/52
4
การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำอย่างบูรณาการ
สว.สก.
28/09/52
5
กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
สว.สก.
28/09/52
6
ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเกษตร
สว.สก.
28/09/52