บทความ
หน้า 1 2
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
ชุดความรู้นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
15/1/63
2
การยกระดับขีดความสามารถสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
15/11/62
3
Policy Brief Inclusive Business Model : ธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรรายย่อย
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
15/11/62
4
ตลาดปลา “Toyosu Market”
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
14/8/62
5
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
8/8/62
6
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชาวนาอย่างยั่งยืน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
5/8/62
7
ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม : นวัตกรรมในการแก้ปัญหาของชาวนาอย่างเป็นองค์รวม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/2/62
8
ICA Blueprint พิมพ์เขียวสหกรณ์ของสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
22/2/62
9
ประเด็นท้าทายและโอกาสของสอ.ในห้วงเวลาที่นโยบายรัฐและเทคโนโลยีดิจิตัลเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/12/61
10
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
3/10/61
11
การมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/8/61
12
OP-Pohjola Group เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2/6/61
13
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/5/61
14
แนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาชาวนารายย่อยอย่างเป็นองค์รวม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/5/61
15
ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม : นวัตกรรมในการแก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/5/61
16
คอลั่ม เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง? (ฉบับที่ 33)
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
14/9/60
17
ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
สหกรณ์
27/6/60
18
การกำหนดอัตราดอกเบื้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
สหกรณ์
27/6/60
19
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
สหกรณ์
27/6/60
20
จากสหกรณ์สู่ ทฤษฏีใหม่ ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
8/6/60
21
นานาสาระ เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง?
วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์
23/5/60
22
ตัวชี้วัดความสำเร็จสหกรณ์อะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่
สว.สก.
19/4/60
23
เรียนรู้จากทฤษฏีหงส์ดำและวิธีการหาหงส์เทา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
9/3/60
24
การปรับตัวของสหกรณ์กลุ่มสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร
ณิธิชา
3/3/60
25
หลากหลายปัจจัยที่ทำให้ข้าวหอมมะลิราคาตก
สมพร อิศวิลานนท์
21/2/60
26
ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ควรจะเป็น
สว.สก.
14/2/60
27
สหกรณ์แนวทางปฏิบัติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
สว.สก.
14/2/60
28
การพัฒนาสหกรณ์ในอัลเบอต้า
สว.สก.
7/2/60
29
ไทยแลนด์ 4.0 ฉบับเข้าใจง่าย
Info Graphic Thailand
1/2/60
30
ข้อสรุปการประชุม ICA-AP ครั้งที่ 9
สว.สก.
2/12/59
31
ทำไมข้าวหอมมะลิราคาตก
สมพร อิศวิลานนท์
22/11/59
32
ห่วงโซ่พันธมิตร : ปัจจัยพิชิตในเศรษฐกิจยุคที่ 4
ธนภัท แสงอรุณ
28/10/59
33
ตลาดข้าวนึ่งโลกและการส่งออกของไทย
สมพร อิศวิลานนท์
20/10/59
34
ร้านรอยยิ้มประชารัฐ
สว.สก.
11/10/59
35
สจล.โมเดล
วินัย เมฆดำ
6/10/59
36
เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
30/9/59
37
สหกรณ์บ้านเค้าต่างกับสหกรณ์บ้านเราอย่างไร?
ฮิปโปสีชมพู
7/9/59
38
นโยบายพึ่งพิงตนเองเรื่องข้าวของมาเลเชีย
สมพร อิศวิลานนท์
7/6/59
39
ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิกฤติธนาคารสหกรณ์ในอังกฤษ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
7/6/59
40
สหกรณ์ในรัฐธรรมนูญไทย
ภูมิ จันทชุม
7/6/59
41
สังคมไทยหลัง 2015
สว.สก.
7/6/59
42
Farmer Shop กับกระเแสตอบรับในสังคม : มุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ลลดา ทองพินิจ
7/6/59
43
การสร้างเศรษฐกิจชาวนา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
7/6/59
44
ธนาคารสหกรณ์สำคัญจริงหรือ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
27/5/59
45
ข้าว-ผักอินทรีย์ สิ่งดี ๆ ที่เกษตรกรอยากมอบให้
เบบี้ แครอท
25/5/59
46
กรอบทิศทางเชิงยุทศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่สอง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
16/5/59
47
ข้าว พืชอาหารจานหลักในฟิลิปปินส์
สมพร อิศวิลานนท์
26/4/59
48
การสร้างเศรษฐกิจของชาวนา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
19/4/59
49
มองญี่ปุ่นปี 2558
ผีเสื้อในต่างแดน
11/4/59
50
กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยมนห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่สอง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
8/4/59
51
ตามไปดู smart officers และผลงานที่วังน้ำเขียว
วินัย เมฆดำ
17/2/59
52
ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้าสู่อาเซียน
สว.สก.
10/2/59
53
จี เอ พี เพื่อยกระดับราคาผลผลิตแก่เกษตรกร
พงศ์ทอง พงศ์วิญญู
1/2/59
54
อินโดนีเซียกับนโยบายพึ่งพิงตนเองเรื่องข้าว
สมพร อิศวิลานนท์
25/1/59
55
คุยกันเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับ Tropentag
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/1/59
56
สหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น
ฮิปโปสีชมพู
12/1/59
57
เวทีเยาวชน ICA ครั้งที่ 7
ภูมิ จันทชุม
6/1/59
58
ตามไปดูงานออการ์นิคเอ็กซ์โป
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/11/58
59
ตามไปดูศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ที่ชัยนาท
สว.สก.
9/11/58
60
เยี่ยมชมเครือข่ายคุณค่าผลไม้กับสกว.
สว.สก.
1/11/58
61
โครงการความร่วมมือระหว่าง DAEC และ CAI
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/10/58
62
สถานการณ์การค้าข้าวโลกและการกระจายข้าวไทยในตลาดส่งออก
สมพร อิศวิลานนท์
5/10/58
63
นโยบายรัฐกับการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
25/09/58
64
กำแพง
ฮิปโปสีชมพู
25/09/58
65
สหกรณ์การเกษตรกับบทบาทในการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ประชาคมโลกฝากไว้
สว.สก.
5/08/58
66
ใครเป็นใครและทำไมต้องเป็นนาโนไฟแนนซ์
สว.สก.
5/08/58
67
เรียนรู้จากปัญหาวิกฤติธนาคารสหกรณ์ในอังกฤษ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
21/07/58
68
พันธุกรรมข้าวเหนียวในลาว...มรดกข้าวที่ล้ำค่า
สมพร อิศวิลานนท์
21/07/58
69
การตลาดแบบโดน ๆ ?
ฮิปโปสีชมพู
8/07/58
70
บริบทการดำเนินงานของสหกรณ์ : วิสาหกิจสหกรณ์สร้างโลกได้ดีกว่า
สว.สก.
1/07/58
71
นโยบายรัฐกับการสหกรณ์
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
23/06/58
72
เครือข่ายคุณค่าผลไม้กับงานวิจัยเด่น สกว.
ศศิธร  วิเศษ
15/06/58
73
การคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
วินัย  เมฆดำ
15/06/58
74
ผักอินทรีย์มีมิติที่มากกว่าคุณค่าทางอาหาร
ชฤทธิพร  เม้งเกร็ด
11/06/58
75
ใคร ทำอะไร ในร่าง รธน. ใหม่
ภูมิ จันทชุม
28/05/58
76
รายการชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยฯ
สว.สก.
19/05/58
77
ชวนคิด ชวนคุย เรื่อง "เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง"
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
11/05/58
78
ฤาข้าวหอมของกัมพูชาจะเป็นคู่แข่งตัวจริงของข้าวหอมมะลิไทย
สมพร อิศวิลานนท์
7/05/58
79
ความหมายของสหกรณ์ในแบบ "ง่าย ๆ"
ฮิปโปสีชมพู
29/04/58
80
เวทีรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาระบบสนับสนุนทางด้านการเงินและกฎหมายสหกรณ์
สว.สก.
29/04/58
81
Farmer Shop : ตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ใช้เป็นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
18/02/58
82
ส้มโออินทรีย์ทางเลือกที่ยั่งยืนของผู้ผลิตมืออาชีพรุ่นใหม่
วินัย เมฆดำ
18/02/58
83
จับกระแสการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สว.สก.
18/02/58
84
สะท้อนความคิดจากเสทีเรียนรู้สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทย
สว.สก.
18/02/58
85
พม่า...จะก้าวเป็นผู้นำในตลาดส่งออกข้าวได้ไหม
สมพร อิสวิลานนท์
27/01/58
86
หวั่นไทยตกขบวนค้า-ลงทุนอาเซียน
ปราณี หมื่นแผงวารี
21/01/58
87
สรุปเวทีอถิปรายระดมความคิด "การเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง"
สว.สก.
24/9/57
88
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานกับงานวิจัยเด่น สกว.  
สว.สก.
21/9/57
89
ชวนคุยเรื่องสหกรณ์ สปป.ลาว
สว.สก.
12/9/57
90
น้ำพริกฝีมือแม่ แบรนด์ในตำนาน
ฮิปโปสีชมพู
12/9/57
91
เขาทำอะไรกันในการประชุมคองเกรส CIRIEC ครั้งที่ 30 ที่บัวโนสไอเรส
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/9/57
92
“เวลา” กับ “คำสัญญา”
ฮิปโปสีชมพู
12/9/57
93
ข้าวหอมมะลิไทยกำลังถูกท้าทายในตลาดส่งออก
สมพร อิศวิลานนท์
12/9/57
94
ช่องว่างของไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ธนภัทร แสงอรุณ
12/9/57
95
ความสุขสีเขียว จากบ้านไร่จามจุรี
เภสัชกรไพบูลย์ สลักฤทัย
12/9/57
96
การค้าระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ (C2C Trade)
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/9/57
97
ยุทธศาสตร์ลดช่องว่างฯ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/9/57
98
ทางออกประเทศไทยฯ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/9/57
99
มุมมองในการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ
วินัย เมฆดำ
12/9/57
100
เรื่องเล่าจากห้องอบรม..หนึ่งในข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์
ภูมิ จันทชุม
12/9/57
101
จากการวิจัยสู่ข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ. สหกรณ์
ภูมิ จันทชุม
12/9/57
102
ชาวนามืออาชีพ “ต้อง” คิดเก่ง ทำเป็น เห็นอนาคต
สว.สก.
12/9/57
103
เส้นทางการวิจัยในห้วงเวลา 14 ปี
สว.สก.
12/9/57
104
เกี่ยวกับสหกรณ์ในกลุ่มประเทศ BRICS
สว.สก.
12/9/57
105
เรียนรู้ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบราซิล 28
สว.สก.
12/9/57
106
Farmer’s Market กับบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/9/57
107
สหกรณ์บ้านเค้า
ฮิปโปสีชมพู
12/9/57
108
ผักผลไม้ไทยจะก้าวไปทางไหนใน AEC
เปรม ณ สงขลา
26/09/57
109
ผ่าโครงสร้างชาวนาเพื่อการบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวิต
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/09/57
110
ทางรอดของชาวนา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
16/09/57
111
ใครเป็นคนกำหนดราคาสินค้าเกษตร
ศานิต เก้าเอี้ยน
31/08/57
112
คุยกันเรื่อง โซ่คุณค่าข้าวเกิดบุญ
สมพร อิศวิลานนท์
31/08/57
113
คิดเรื่องค่านิยมผ่านประสบการณ์พายุหิมะถล่มทีคามามูระ
ฮิปโปสีชมพู
31/08/57
114
ทางออกประเทศไทย...
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/09/57
115
เกี่ยวกับงาน EXPOCOOP 2014
สว.สก.
26/09/57
116
7IA : นวัตกรรมมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผาณิต บูรณ์โภคา
16/09/57
117
มองภาพสหกรณ์...ที่ดียังไม่ได้ ที่ได้ยังไม่ดี
พิชญ์  นิตย์เสมอ
31/08/57
118
เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์
ระพี  สาคริก
31/08/57
119
มุมมองสหกรณ์กับการก้าวสู่ศตวรรษวาร
วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์
31/08/57
120
ในปี 2557 ไทยจะกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอีกครั้ง
สมพร อิสวิลานนท์
7/08/57
121
ชาวนามืออาชีพ "ต้อง" คิดเก่ง ทำเป็น เห็นอนาคต
สว.สก.
7/08/57
ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย - ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย
122
Farmers' market กับบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
7/08/57
123
แนวทางแก้ปัญหาของชาวนาไทย การพัฒนาที่ยั่งยืน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
19/02/57
124
บัตรใบเดียว
ฮิปโปสีชมพู
19/02/57
125
ควันหลงจากเวทีประชุมนานาชาติ CIRIEC ครั้งที่ 4 ณ ประเทศเบลเยี่ยม
สว.สก.
19/02/57
126
โซ่อุปทานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
สมพร อิศวิลานนท์
19/02/57
127
บนเส้นทางสู่ชาวนามืออาชีพ: สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
19/02/57
128
เล่าเรื่องยางพาราผ่านงานวิจัย
ศานิต เก้าเอี้ยน
19/02/57
129
การเชื่อมโซ่อุปทานการค้ารองรับการพัฒนาโลจิสติกส์ในอาเซียน
สว.สก.
19/02/57
130
เรื่องเก่าสู่ย่างก้าวใหม่: การสร้างสมดุลในอาชีพและชีวิตของชาวนาไทย
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
19/02/57
131
การนำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
สว.สก.
19/02/57
132
นวัตกรรมนำสู่การพัฒนา
สว.สก.
19/02/57
133
"ยุทธศาสตร์ข้าวไทย, ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย"
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
7/02/57
ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย - ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย
134
เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย
หญ้าแฝก
8/12/56
135
เรื่องเล่าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
กลิ่นเกษร
8/12/56
136
สหกรณ์กับธุรกิจฐานสังคม : นิยามและความแตกต่าง
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
8/12/56
137
ข้าวเหนียวไทยกับตลาดการค้าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน
สมพร  อิศวิลานนท์
8/12/56
138
ชุดความรู้การจัดการตลาดชุมชน : เรื่องเล่าตลาดสุขใจ
วินัย  มีสวัสดิ์
8/12/56
139
บนเส้นทางโซ่อุปทาน
สมพร  อิศวิลานนท์
8/12/56
140
เรื่องเล่าจากทายาทสวนผลไม้คุณภาพ
สว.สก.
8/12/56
141
แนวคิดการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเกษตรยุคใหม่
วินัย  เมฆดำ
8/12/56
142
Smart Farmer "ชาวนาผู้สามารถ"
เกินศักดิ์  ศรีสวย
8/12/56
143
ตามไปดู...อินโดนีเซียและสิงคโปร์
กิตติ  ประเสริฐสุข
8/12/56
144
การเปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
25/10/56
145
การวางกลยุทธ์การวิจัยในอนาคต
สว.สก.
30/09/56
146
แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเป็นมืออาชีพ
สว.สก.
30/09/56
147
ปลูกเมล็ดแห่งความหวังสู่แปลงนาไทย
ทิพรัตน์  พงศ์ธนาพาณิชย์
16/08/56
148
เรื่องเล่าในอาเซียน ตอน "เมื่อเด็กอาเซียน...เริ่มมาเรียนในชั้นประภมของไทย?"
อเล็ก ซัง
8/12/56
149
ตลาดส่งออกข้าวไทยในปี 2556 จะก้าวไปในทิศทางใด
สมพร อิศวิลานนท์
8/12/56
150
สหกรณ์ : นวัตกรรมอันงดงามข้ามตวรรษ (ภาค 2)
ฅนสหกรณ์
8/12/56