บทความ
หน้า 1 2
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
ตลาดปลา “Toyosu Market”
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
14/8/62
2
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
8/8/62
3
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชาวนาอย่างยั่งยืน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
5/8/62
4
ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม : นวัตกรรมในการแก้ปัญหาของชาวนาอย่างเป็นองค์รวม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/2/62
5
ICA Blueprint พิมพ์เขียวสหกรณ์ของสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
22/2/62
6
ประเด็นท้าทายและโอกาสของสอ.ในห้วงเวลาที่นโยบายรัฐและเทคโนโลยีดิจิตัลเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/12/61
7
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
3/10/61
8
การมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/8/61
9
OP-Pohjola Group เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2/6/61
10
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/5/61
11
แนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาชาวนารายย่อยอย่างเป็นองค์รวม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/5/61
12
ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม : นวัตกรรมในการแก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวม
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/5/61
13
คอลั่ม เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง? (ฉบับที่ 33)
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
14/9/60
14
ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
สหกรณ์
27/6/60
15
การกำหนดอัตราดอกเบื้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
สหกรณ์
27/6/60
16
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
สหกรณ์
27/6/60
17
จากสหกรณ์สู่ ทฤษฏีใหม่ ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
8/6/60
18
นานาสาระ เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง?
วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์
23/5/60
19
ตัวชี้วัดความสำเร็จสหกรณ์อะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่
สว.สก.
19/4/60
20
เรียนรู้จากทฤษฏีหงส์ดำและวิธีการหาหงส์เทา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
9/3/60
21
การปรับตัวของสหกรณ์กลุ่มสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร
ณิธิชา
3/3/60
22
หลากหลายปัจจัยที่ทำให้ข้าวหอมมะลิราคาตก
สมพร อิศวิลานนท์
21/2/60
23
ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ควรจะเป็น
สว.สก.
14/2/60
24
สหกรณ์แนวทางปฏิบัติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
สว.สก.
14/2/60
25
การพัฒนาสหกรณ์ในอัลเบอต้า
สว.สก.
7/2/60
26
ไทยแลนด์ 4.0 ฉบับเข้าใจง่าย
Info Graphic Thailand
1/2/60
27
ข้อสรุปการประชุม ICA-AP ครั้งที่ 9
สว.สก.
2/12/59
28
ทำไมข้าวหอมมะลิราคาตก
สมพร อิศวิลานนท์
22/11/59
29
ห่วงโซ่พันธมิตร : ปัจจัยพิชิตในเศรษฐกิจยุคที่ 4
ธนภัท แสงอรุณ
28/10/59
30
ตลาดข้าวนึ่งโลกและการส่งออกของไทย
สมพร อิศวิลานนท์
20/10/59
31
ร้านรอยยิ้มประชารัฐ
สว.สก.
11/10/59
32
สจล.โมเดล
วินัย เมฆดำ
6/10/59
33
เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
30/9/59
34
สหกรณ์บ้านเค้าต่างกับสหกรณ์บ้านเราอย่างไร?
ฮิปโปสีชมพู
7/9/59
35
นโยบายพึ่งพิงตนเองเรื่องข้าวของมาเลเชีย
สมพร อิศวิลานนท์
7/6/59
36
ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิกฤติธนาคารสหกรณ์ในอังกฤษ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
7/6/59
37
สหกรณ์ในรัฐธรรมนูญไทย
ภูมิ จันทชุม
7/6/59
38
สังคมไทยหลัง 2015
สว.สก.
7/6/59
39
Farmer Shop กับกระเแสตอบรับในสังคม : มุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ลลดา ทองพินิจ
7/6/59
40
การสร้างเศรษฐกิจชาวนา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
7/6/59
41
ธนาคารสหกรณ์สำคัญจริงหรือ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
27/5/59
42
ข้าว-ผักอินทรีย์ สิ่งดี ๆ ที่เกษตรกรอยากมอบให้
เบบี้ แครอท
25/5/59
43
กรอบทิศทางเชิงยุทศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่สอง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
16/5/59
44
ข้าว พืชอาหารจานหลักในฟิลิปปินส์
สมพร อิศวิลานนท์
26/4/59
45
การสร้างเศรษฐกิจของชาวนา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
19/4/59
46
มองญี่ปุ่นปี 2558
ผีเสื้อในต่างแดน
11/4/59
47
กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยมนห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่สอง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
8/4/59
48
ตามไปดู smart officers และผลงานที่วังน้ำเขียว
วินัย เมฆดำ
17/2/59
49
ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้าสู่อาเซียน
สว.สก.
10/2/59
50
จี เอ พี เพื่อยกระดับราคาผลผลิตแก่เกษตรกร
พงศ์ทอง พงศ์วิญญู
1/2/59
51
อินโดนีเซียกับนโยบายพึ่งพิงตนเองเรื่องข้าว
สมพร อิศวิลานนท์
25/1/59
52
คุยกันเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับ Tropentag
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/1/59
53
สหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น
ฮิปโปสีชมพู
12/1/59
54
เวทีเยาวชน ICA ครั้งที่ 7
ภูมิ จันทชุม
6/1/59
55
ตามไปดูงานออการ์นิคเอ็กซ์โป
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/11/58
56
ตามไปดูศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ที่ชัยนาท
สว.สก.
9/11/58
57
เยี่ยมชมเครือข่ายคุณค่าผลไม้กับสกว.
สว.สก.
1/11/58
58
โครงการความร่วมมือระหว่าง DAEC และ CAI
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/10/58
59
สถานการณ์การค้าข้าวโลกและการกระจายข้าวไทยในตลาดส่งออก
สมพร อิศวิลานนท์
5/10/58
60
นโยบายรัฐกับการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
25/09/58
61
กำแพง
ฮิปโปสีชมพู
25/09/58
62
สหกรณ์การเกษตรกับบทบาทในการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ประชาคมโลกฝากไว้
สว.สก.
5/08/58
63
ใครเป็นใครและทำไมต้องเป็นนาโนไฟแนนซ์
สว.สก.
5/08/58
64
เรียนรู้จากปัญหาวิกฤติธนาคารสหกรณ์ในอังกฤษ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
21/07/58
65
พันธุกรรมข้าวเหนียวในลาว...มรดกข้าวที่ล้ำค่า
สมพร อิศวิลานนท์
21/07/58
66
การตลาดแบบโดน ๆ ?
ฮิปโปสีชมพู
8/07/58
67
บริบทการดำเนินงานของสหกรณ์ : วิสาหกิจสหกรณ์สร้างโลกได้ดีกว่า
สว.สก.
1/07/58
68
นโยบายรัฐกับการสหกรณ์
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
23/06/58
69
เครือข่ายคุณค่าผลไม้กับงานวิจัยเด่น สกว.
ศศิธร  วิเศษ
15/06/58
70
การคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
วินัย  เมฆดำ
15/06/58
71
ผักอินทรีย์มีมิติที่มากกว่าคุณค่าทางอาหาร
ชฤทธิพร  เม้งเกร็ด
11/06/58
72
ใคร ทำอะไร ในร่าง รธน. ใหม่
ภูมิ จันทชุม
28/05/58
73
รายการชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยฯ
สว.สก.
19/05/58
74
ชวนคิด ชวนคุย เรื่อง "เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง"
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
11/05/58
75
ฤาข้าวหอมของกัมพูชาจะเป็นคู่แข่งตัวจริงของข้าวหอมมะลิไทย
สมพร อิศวิลานนท์
7/05/58
76
ความหมายของสหกรณ์ในแบบ "ง่าย ๆ"
ฮิปโปสีชมพู
29/04/58
77
เวทีรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาระบบสนับสนุนทางด้านการเงินและกฎหมายสหกรณ์
สว.สก.
29/04/58
78
Farmer Shop : ตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ใช้เป็นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
18/02/58
79
ส้มโออินทรีย์ทางเลือกที่ยั่งยืนของผู้ผลิตมืออาชีพรุ่นใหม่
วินัย เมฆดำ
18/02/58
80
จับกระแสการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สว.สก.
18/02/58
81
สะท้อนความคิดจากเสทีเรียนรู้สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทย
สว.สก.
18/02/58
82
พม่า...จะก้าวเป็นผู้นำในตลาดส่งออกข้าวได้ไหม
สมพร อิสวิลานนท์
27/01/58
83
หวั่นไทยตกขบวนค้า-ลงทุนอาเซียน
ปราณี หมื่นแผงวารี
21/01/58
84
สรุปเวทีอถิปรายระดมความคิด "การเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง"
สว.สก.
24/9/57
85
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานกับงานวิจัยเด่น สกว.  
สว.สก.
21/9/57
86
ชวนคุยเรื่องสหกรณ์ สปป.ลาว
สว.สก.
12/9/57
87
น้ำพริกฝีมือแม่ แบรนด์ในตำนาน
ฮิปโปสีชมพู
12/9/57
88
เขาทำอะไรกันในการประชุมคองเกรส CIRIEC ครั้งที่ 30 ที่บัวโนสไอเรส
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/9/57
89
“เวลา” กับ “คำสัญญา”
ฮิปโปสีชมพู
12/9/57
90
ข้าวหอมมะลิไทยกำลังถูกท้าทายในตลาดส่งออก
สมพร อิศวิลานนท์
12/9/57
91
ช่องว่างของไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ธนภัทร แสงอรุณ
12/9/57
92
ความสุขสีเขียว จากบ้านไร่จามจุรี
เภสัชกรไพบูลย์ สลักฤทัย
12/9/57
93
การค้าระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ (C2C Trade)
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/9/57
94
ยุทธศาสตร์ลดช่องว่างฯ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/9/57
95
ทางออกประเทศไทยฯ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/9/57
96
มุมมองในการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ
วินัย เมฆดำ
12/9/57
97
เรื่องเล่าจากห้องอบรม..หนึ่งในข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์
ภูมิ จันทชุม
12/9/57
98
จากการวิจัยสู่ข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ. สหกรณ์
ภูมิ จันทชุม
12/9/57
99
ชาวนามืออาชีพ “ต้อง” คิดเก่ง ทำเป็น เห็นอนาคต
สว.สก.
12/9/57
100
เส้นทางการวิจัยในห้วงเวลา 14 ปี
สว.สก.
12/9/57
101
เกี่ยวกับสหกรณ์ในกลุ่มประเทศ BRICS
สว.สก.
12/9/57
102
เรียนรู้ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบราซิล 28
สว.สก.
12/9/57
103
Farmer’s Market กับบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
12/9/57
104
สหกรณ์บ้านเค้า
ฮิปโปสีชมพู
12/9/57
105
ผักผลไม้ไทยจะก้าวไปทางไหนใน AEC
เปรม ณ สงขลา
26/09/57
106
ผ่าโครงสร้างชาวนาเพื่อการบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวิต
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/09/57
107
ทางรอดของชาวนา
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
16/09/57
108
ใครเป็นคนกำหนดราคาสินค้าเกษตร
ศานิต เก้าเอี้ยน
31/08/57
109
คุยกันเรื่อง โซ่คุณค่าข้าวเกิดบุญ
สมพร อิศวิลานนท์
31/08/57
110
คิดเรื่องค่านิยมผ่านประสบการณ์พายุหิมะถล่มทีคามามูระ
ฮิปโปสีชมพู
31/08/57
111
ทางออกประเทศไทย...
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
26/09/57
112
เกี่ยวกับงาน EXPOCOOP 2014
สว.สก.
26/09/57
113
7IA : นวัตกรรมมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผาณิต บูรณ์โภคา
16/09/57
114
มองภาพสหกรณ์...ที่ดียังไม่ได้ ที่ได้ยังไม่ดี
พิชญ์  นิตย์เสมอ
31/08/57
115
เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์
ระพี  สาคริก
31/08/57
116
มุมมองสหกรณ์กับการก้าวสู่ศตวรรษวาร
วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์
31/08/57
117
ในปี 2557 ไทยจะกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอีกครั้ง
สมพร อิสวิลานนท์
7/08/57
118
ชาวนามืออาชีพ "ต้อง" คิดเก่ง ทำเป็น เห็นอนาคต
สว.สก.
7/08/57
ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย - ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย
119
Farmers' market กับบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
7/08/57
120
แนวทางแก้ปัญหาของชาวนาไทย การพัฒนาที่ยั่งยืน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
19/02/57
121
บัตรใบเดียว
ฮิปโปสีชมพู
19/02/57
122
ควันหลงจากเวทีประชุมนานาชาติ CIRIEC ครั้งที่ 4 ณ ประเทศเบลเยี่ยม
สว.สก.
19/02/57
123
โซ่อุปทานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
สมพร อิศวิลานนท์
19/02/57
124
บนเส้นทางสู่ชาวนามืออาชีพ: สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
19/02/57
125
เล่าเรื่องยางพาราผ่านงานวิจัย
ศานิต เก้าเอี้ยน
19/02/57
126
การเชื่อมโซ่อุปทานการค้ารองรับการพัฒนาโลจิสติกส์ในอาเซียน
สว.สก.
19/02/57
127
เรื่องเก่าสู่ย่างก้าวใหม่: การสร้างสมดุลในอาชีพและชีวิตของชาวนาไทย
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
19/02/57
128
การนำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
สว.สก.
19/02/57
129
นวัตกรรมนำสู่การพัฒนา
สว.สก.
19/02/57
130
"ยุทธศาสตร์ข้าวไทย, ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย"
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
7/02/57
ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย - ยุทธศาสตร์ชาวนาไทย
131
เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย
หญ้าแฝก
8/12/56
132
เรื่องเล่าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
กลิ่นเกษร
8/12/56
133
สหกรณ์กับธุรกิจฐานสังคม : นิยามและความแตกต่าง
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
8/12/56
134
ข้าวเหนียวไทยกับตลาดการค้าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน
สมพร  อิศวิลานนท์
8/12/56
135
ชุดความรู้การจัดการตลาดชุมชน : เรื่องเล่าตลาดสุขใจ
วินัย  มีสวัสดิ์
8/12/56
136
บนเส้นทางโซ่อุปทาน
สมพร  อิศวิลานนท์
8/12/56
137
เรื่องเล่าจากทายาทสวนผลไม้คุณภาพ
สว.สก.
8/12/56
138
แนวคิดการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเกษตรยุคใหม่
วินัย  เมฆดำ
8/12/56
139
Smart Farmer "ชาวนาผู้สามารถ"
เกินศักดิ์  ศรีสวย
8/12/56
140
ตามไปดู...อินโดนีเซียและสิงคโปร์
กิตติ  ประเสริฐสุข
8/12/56
141
การเปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
25/10/56
142
การวางกลยุทธ์การวิจัยในอนาคต
สว.สก.
30/09/56
143
แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเป็นมืออาชีพ
สว.สก.
30/09/56
144
ปลูกเมล็ดแห่งความหวังสู่แปลงนาไทย
ทิพรัตน์  พงศ์ธนาพาณิชย์
16/08/56
145
เรื่องเล่าในอาเซียน ตอน "เมื่อเด็กอาเซียน...เริ่มมาเรียนในชั้นประภมของไทย?"
อเล็ก ซัง
8/12/56
146
ตลาดส่งออกข้าวไทยในปี 2556 จะก้าวไปในทิศทางใด
สมพร อิศวิลานนท์
8/12/56
147
สหกรณ์ : นวัตกรรมอันงดงามข้ามตวรรษ (ภาค 2)
ฅนสหกรณ์
8/12/56
148
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
สว.สก.
8/12/56
149
ว่าด้วยเรื่อง PAR
กลิ่นเกษร
8/12/56
150
ควันหลงจากพิธีลงนามความร่วมมือที่หมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สว.สก.
8/12/56