วัน เดือน ปี เรื่อง
ประชุมหารือสำหรับแนวทางแก้ปัญหาการเกษตรเชิงระบบภายใต้แนวคิดการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ประชุมหารือสำหรับแนวทางแก้ปัญหาการเกษตรเชิงระบบ ภายใต้แนวคิดการยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรผ่านกลไกนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่มีการจัดการโซ่คุณค่าในระบบธุรกิจ
ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจาก 3 หน่วยงาน (มกท. มกอช. และกรมวิชาการเกษตร) เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอินทรีย์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์จัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกร
ต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนฯ นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก.
การประชุมเตรียมการนำเสนอ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2
ประชุมหารือโครงการความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสถาบันฯในการดำเนินโครงการยกระดับความรู้ผ่านกลไกบัญชี
งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขาย ได้ภายใต้แนวคิด “ร้อยงานวิจัย สร้างไทยยั่งยืน”
ประชุมหารือเตรียมการจัดเวทีเสวนาวิชาการ ASEAN Learning Route on Agricultural Cooperative
ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาราคาข้าวและปัญหาภัยแล้ง
ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมการค้าภายใน
พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 17
เวทีเสวนาวิชาการ Learning Route on Agricultural Cooperative Procasur
ASEAN Learning Route on Agricultural Cooperatives Learned from the Kichakood Coop. in Thailand
การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 17
เวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 และ(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
การจัดการความรู้ (KM) การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 17
การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 17