การประชุมโครงการวิจัย โรงเรียนลูกชาวนา ครั้งที่ 26
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555 และเวทีเสวนา ในหัวข้อ "“ทำสหกรณ์ให้เป็นทางเลือก ของประชาชน”
งานแถลงข่าว สามพรานริเวอร์ไซด์ ได้รับรางวัล IFOAM
การประชุม ชสอ
ข้าวเกิดบุญตลาดนัดสภาข้าราชการ