งานการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555
และเวทีเสวนา ในหัวข้อ "“ทำสหกรณ์ให้เป็นทางเลือก ของประชาชน”

วันที่ 14 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี