ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
16/11/2552
2
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงคุณค่า
9/12/2552
3
15/1/2553
4
29/1/2553
5
22/2/2553
6
10/4/2553
7
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างชำนาญการ รุ่นที่ 7
24/5/2553
8
เวทีเสวนาวิชาการ "บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม"
15/9/2553