ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
15/1/2553
2
29/1/2553
3
22/2/2553
4
10/4/2553
5
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างชำนาญการ รุ่นที่ 7
24/5/2553
6
เวทีเสวนาวิชาการ "บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม"
15/9/2553