ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์สวนสามพราน
วันที่ 5 พฤศจิกายน
  2552
ณ ห้อง 204 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์