ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า
วันที่  5 
พฤศจิกายน  2552
ณ ห้อง 204 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์