โครงการหลักสูตรการเรียนรู้ "การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสำหรับสหกรณ์ไทย"
วันที่  30 
พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2552
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงแรมโรส การ์เด้น อำเภอสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม