การเสวนา "ผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเซียนที่มีต่อสหกรณ์
วันที่  18 พฤศจิกายน
  2552
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์