การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 6
วันที่  16-21 พฤศจิกายน
  2552
ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร KU HOME