งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่ง 2559 (เสวนาเช้า)

  เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

  ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่ง 2559 (เสวนาบ่าย)

  เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

  ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่ง 2559 (บู๊ท)

  เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

  ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  การประชุมหารือประกาศเกียรติคุณและเสวนาวิชาการประจำปี 2559 ร่วมกับประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

  ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  โครงการสัมนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559

  ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้น

  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมจัดบู๊ทวารสารในงานสัมนาทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  "การสหกรณ์ไทยในศตวรรษใหม่ (Thailand Cooperative in the New Century)"

  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

  ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

  ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

  ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ขวนการสหกรณ์ในประเทศไทยและ Food value chain system ร่วมกับคณะผู้บริหาร IDACA จากประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 อาคารวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ผู้อำนวยการสถาบัฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการรับใช้สังคม

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

  ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล