ประชุมวางแผนโครงการหลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมหารือร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด สำหรับแผนวิจัยภายใต้โครงการ

  "การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน"

  เมื่อวันที่ 16 มิถุานยน 2560

  ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาดตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

  ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมมูลนิธิสังคมสุขใจ

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

  ณ ร้านปฐม ซอยทองหล่อ 23

  ประชุมกับทีมงานสำนักงานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจโนนค้อทุ่ง

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ศึกษาดูงาน Wholesale Market

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

  จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

  ประชุม FVC Seminar on "Marketing of Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN"

  ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2560

  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน