ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการรวมกลุ่มชาวประมงเก็บหอยแครง และแนวทางการจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น”

  ภายใต้โครงการ “การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝั่งในการเพาะเลี้ยง และการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งหอยแครงโดยการมีส่วนร่วมของคนในตำบลแหลมงอบ และตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด”

  เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2563

  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวางแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกร” ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย

  จ.สมุทรสงคราม กรณีศึกษาผักและผลไม้ปลอดภัย

  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

  ณ ห้องประชุมบ้านสวนแสงตะวัน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

  ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้TRP4 ระยะที่ 2

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ”

  ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

  ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

  ประชุมเพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

  วันที่ 9 กันยายน 2563

  ณ อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สำรวจตลาดเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรไทย เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้บูรณาการกับงานวิจัย TRP4

  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

  ณ เมืองทองธานี

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2563

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  Comment งานวิจัยชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตะวันตก 2 พื้นที่

  โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของคนเมือง และโครงการวิจัยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

  ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยหน่วยส่งเสริมฯลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว เยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบบ้านแพะป่าห้า

  เยี่ยมชมถนนสายอาหารบ้านทุ่งป่าเก็ด และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจอินทรีย์ตำบลป่าไผ่ จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

  comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ

  เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

  ณ อบต.ดอนแก้ว และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจอินทรีย์ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1/2562

  วันที่ 22 สิงหาคม 2563

  ณ ร้านปฐม ซ.ทองหล่อ 23 กรุงเทพฯ