วางพุ่มถวายสักการะเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  งานอบรมสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ผู้ใช้แรงงานผ่านเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออม วินัยการเงิน และสุภาวะการเงินที่ดี

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กทม.

  ทีมวิจัย TRP4 ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนของคนรุ่นใหม่ของนางศรีแพร ดวงแก้วเรือน แปลงเกษตรอินทรีย์น้องข้าวโพด

  และรับฟังบรรยายเรื่อง “ระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด”

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด

  เวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 ชุดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ

  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

  หลักสูตรอบรม “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ”
  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพให้กับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ

  เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ.

  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและพี่เลี้ยงให้มีความพร้อมในการหนุนเสริมพื้นที่

  เรื่อง “Learning Ecosystem & Design และ Value Chain & Business Model Canvas” ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม: กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (TRP2)

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังสถานการณ์ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยยางพาราในพื้นที่ อ.ท่าแพ จ.สตูล
  และกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล พร้อมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับทีมวิจัยพื้นที่

  เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563

  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัยในพื้นที่

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

  ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพิเศษจังหวัดอุทัยธานีและประจวบคีรีขันธ์

  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  โครงการสัมมาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

  ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563

  ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฏร์ธานี