ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 17 ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563

  ประชุมวางแผนการรวบรวมข้อมูล “ผลกระทบการดำเนินงานสหกรณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

  และแผนงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาสหกรณ์ของสสท.จากประสบการณ์วิจัยของสวสก.”

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลังการยกเลิกล็อคดาวน์ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2563

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

  ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 21″

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล1 ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 7

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

  ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารธกส. เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกัน

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 1505 สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  อบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 21″ ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2563 โดยผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล1 ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่ธกส. ในฐานที่ปรึกษาโครงการพร้อมทีมผู้บริหารธกส.เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

  ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร