การประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ เรื่อง "ทิศทางเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง"

  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  Assoc. Prof. Iwamoto Satoshi จาก UGSAS-Glfu University เข้าพบผู้อำนวยการ

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิการยน 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  สัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์” และรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ (แผนพัฒนาสหกรณ์ 5 ปี และแผนพัฒนาสหกรณ์ 20 ปี)

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

  ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus group) เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการเงินกู้ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00-12.30 น.

  ณ ห้องนนทรี 3 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  การประชุมวิชาการ 12 ICA-AP Regional Assembly, coopertive Forum and Related

  วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2559

  ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย

  ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายในเวทีประชุมวิชาการ "Co-operative : Empolwering Communities towards Socio Economic Sustainablility"

  ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2559

  ณ โรงแรม Seri Pacific เมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

  ประชุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบธุรกิจฐานชุมชนและการค้าที่เป็นธรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานโรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  ณ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง. อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559ฃ

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

  ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์