ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2563

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

  ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ลงพื้นที่ดูการเพาะเลี้ยงหอยแครงนำโดยคุณไพบูลย์ แพวิเศษ ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงหอย (อ่าวท่าฉาง)

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

  ณ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

  บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การวางแผนสู่เป้าหมายอนาคตร่วมกัน”

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  ให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือขอภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน

  และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่แห่งคุณค่าของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี”

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

  ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

  ยื่นหนังสือขอเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ และชี้แจงร่างกฎกระทรวง ตามที่ ครม.อนุมัติหลักการ จำนวน 5 ฉบับ ต่อ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

  ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.

  ให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการวิจัย “การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล”
  และโครงการวิจัย “การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูลและพัทลุง”

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

  ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  งานแถลงข่าวงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

  ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

  หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ
  ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี เข้าพบผู้อำนวนการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อ
  ขอคำแนะนำการขับเคลื่อนโครงการวิจัยในระยะ 6 เดือนที่สาม

  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  หารือการต่อยอดผลิตภัณฑ์มันม่วงวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเสือและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชมคนนาสวน

  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

  ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  การนำตัวแบบการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าไปใช้ในการคัดเลือกรางวัลให้กับขบวนการสหกรณ์ภายใต้การดำเนินการของสสท.

  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รองผู้จัดการใหญ่ชสอ. และทีมงานเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคำปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรอบรม

  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์