ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 18 วันที่สอง

  วันที่ 21 มีนาคม 2560

  ณ อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 18

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ผู้อำนวยการได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหัวข้อ Business Development Planning

  ให้กับโครงการอบรม "ICA-Japan Training Course "Fostering Core Leaders of Agricultural Cooperative"

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

  ณ CLT Training Center สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ผู้อำนวยการสถาบันฯและทีมงานวิจัยเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น "โครงการผลิตกล้วยหอมทอง"ที่สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาดตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

  นักศึกษานานาชาติ หลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต Master of Rural Development Management MRDM มหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุม Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth in Thailand : Business Consultation Meeting between Thai Government and Grow Asia

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครั้งที่ 1/2560

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) ร่วมกับคุณวินัย เมฆดำ

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน