Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/30-7-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด

  วันที่ 30 กรกฏาคม 2556

  ณ หองประชุมทางเชื่อม อาคาร D Thai PBS

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/27-7-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานรวมหนึ่งใจเครดิตยูเนี่ยนไทยครบรอบ 48 ปี

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/26-7-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ประชุมนำเสนอผลลัพธ์งานวิจัยการขับเคลื่อน SHOs System แก่คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 41

  วันที่ 26 กรกฏาคม 2556

  ณ หองประชุมชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด (ชสอ.)

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/18-7-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  เวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเป็นมืออาชีพ"

  วันที่ 18 กรกฏาคม 2556

  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/5-7-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพร่วมกับทีมที่ปรึกษา สสค.

  วันที่ 5 กรกฏาคม 2556

  ณ ศูนยสารสนเทศ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/3-7-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  สถาบันฯ ร่วมกับโรงสีไฟเจียเม้ง จัดอบรมหลักสูตรชาวนามือาชีพ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

  ณ ห้องประชุมบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจํากัด จ. ศรีสะเกษ

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/26-6-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ดร.สีลาภรณ์ ประชุมติมตามงานในพื้นที่

  วันที่ 26 มิถุนายน 2556

  ณ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/21-6-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  เวทีถอดบทเรียนและวางกลยุทธ์การวิจัยในอนาคต

  วันที่ 21 มิถุนายน 2556

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/SW7-6-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเดินทางไปกับผู้บริหาร สกว. เพื่อศึกษาลู่ทางความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ

  วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2556

  ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/7-6-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การบรรยายหลักสูตรเรียนรู้การยกระดับสมรรถนะของเกษตรกรไทยแก่อาจารย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  วันที่ 7 มิถุนายน 2556

  ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/5-6-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว

  วันที่ 5 มิถุนายน 2556

  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน