Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/16-9-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณคาแห่งปี 2556 และการเสวนาวิชาการ นําสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม

  วันที่ 16 กันยายน 2556

  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/10-12-9-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุม “Towards Excellence in Co-operative training & Education in Asian

  วันที่ 10 - 12 กันยายน 2556

  ณ ประเทศมาเลเซีย

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/9-9-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  งานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

  วันที่ 9 กันยายน 2556

  ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/31_1-9-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  อบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556

  ณ ห้องพันธุมดิษมณฑล อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/29-8-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจากการวิจัยสู่การเรียนการสอน

  วันที่ 29 สิงหาคม 2556

  ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/19-8-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด

  วันที่ 19 สิงหาคม 2556

  ณ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/16-8-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด

  16 สิงหาคม 2556

  ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A ThaiPBS

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/17-8-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  เวทีถอดบทเรียนโครงการลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ

  มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556

  ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม


  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/2-8-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  เวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกโครงการซื้อข้าวจากชาวนา

  วันที่ 2 สิงหาคม 2556

  ณ ศูนยสารสนเทศ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/1-8-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมทีมวิจัยโครงการ หลักสูตรชาวนามืออาชีพ

  วันที่ 1 สิงหาคม 2556

  ณ ศูนยสารสนเทศ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/31-7-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมคณะกรรมการร้าน Farmer shop

  วันที่ 31 กรกฏาคม 2556

  ณ ศูนยสารสนเทศ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์