Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/18-2-57_2/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสำหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรไทย โดย ดร.ธนภัท แสงอรุณ และโครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดย ดร.โชคชัย สุทธาเวศ

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

  ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/11-2-57_MOU/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  พีธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์สู่การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ" ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 

  ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/8-2-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศเกษตกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม รุ่นที่ 1

  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

  ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฎิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/7-2-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมบันทึกรายการ "ลานความคิด ทางออกประเทศไทย"กับปัญหาชาวนาไทย

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

  ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/2-2-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน หัวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ได้ลงพื้นที่ บ้านโน้นค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสำรวจข้อมูลกลุ่มเกษตรกร สำหรับขับเคลื่อนโครงการวิจัย

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

  ณ บ้านโน้นค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/3-2-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์และระลึกถึงวันก่อตั้งอาคารพิทยาลงกรณ์

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

  ณ ห้อง 5205 อาคารปฎิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/31-1-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7

  วันที่ 31 มกราคม 2557

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/28-1-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมหารือโครงการนักบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม ภายใต้หลักสูตรผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่

  วันที่ 28 มกราคม 2557

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา


  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/24-1-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ หารือแนวทางความร่วมมือการทำวิจัยระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับ ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสท.

  วันที่ 24 มกราคม 2557

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/17-1-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมหารือเพื่อวางกรอบการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตร Smart Officers ในการส่งเสริมธุรกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง

  วันที่ 17 มกราคม 2557

  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/9_10-1-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์หลักสูตรชาวนามืออาชีพและศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้นาโต่

  เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2557

  ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย