Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/2-4-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การสัมมนาเชิงวิชาการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ ส.ป.ก.

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557

  ณ ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/1-3-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ชุดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

  วันที่ 1 เมษายน 2557

  ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/14-29_3_57PT/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  โครงการพัฒนาและดำเนินการให้การศึกษาอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 14

  ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2557

  ณ อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/16-24_3_57_Peru/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมนานาชาติ IAU 2014 International Conference :

  "Blending Higher Education and traditional Knowledge for Sustainable Development "

  ณ ประเทศเปรู

  ระหว่างวันที่ 16-24 มีนาคม 2557

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/24-29_3_57PT/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 14

  ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2557

  ณ อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ภาพรับเกียรติบัตร  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/78-3-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด

  ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2557

  ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/7-3-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯประชุมโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ร่วมกับทีมนักวิจัย โดยคุณ อรุษ นวราช หัวหน้าโครงการวิจัย

  วันที่ 7 มีนาคม 2557

  ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/28-2-57S/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ปิดการอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ระยะที่ 1 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และ บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

  ณ บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด จ.จังหวัดศรีสะเกษ


  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/28-2-57P/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ประชุมวางกรอบแนวทางแผนงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์สู่การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศศร่วมกับ ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณอยุธยา ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และทีมงาน

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/25-2-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมการจัดการเรียนการสอนในโครงการนักบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม ร่วมกับคุณวินัย เมฆดำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนากรเกษตรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร ส.ป.ก.

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

  ณ ศูนย์สารสนเทศ สหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/21-2-57/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมหารือร่วมกับ คุณสุณี สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร บริษัท WSN Technology Co.,LTD และทีมงาน เพื่อหารือแนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่เกษตรกร

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา