ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดความเห็นในเวทีประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย TRP4 ภาคอีสาน

  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

  ณ จังหวัดมหาสารคาม

  หารือเกี่ยวกับมุมมองช่องว่างเชิงนโยบาย การนำเสนอ Policy Maker และแนวทางการเผยแพร่สู่ชุมชน

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

  ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พิธีเปิดนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมหารือโครงการอบรมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้สำหรับความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออม

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เสวนาเรื่อง “ทิศทางการยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรไทย”

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

  ณ ห้อง EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

  ณ ห้องประชุมลีลาวดีชั้น 3 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและแผนงานดำเนินงานในปี 2562

  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

  ณ โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม

  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ

  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

  ณ ห้องนพรัตน์ สวนสามพราน จ.นครปฐม

  งานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

  ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

  ให้ข้อคิดความเห็นในเวทีประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย TRP4 ภาคใต้

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

  ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ประชุมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (TRP4) ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย