เอกสารเผยแพร่


   เอกสารวิชาการ
  ลำดับที่
  ชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
  ประเภท
  ภาพตัวอย่าง
  1
  กรอบคิดและแนวทางลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
  หนังสือ
  2
  การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของสหกรณ์ต้นแบบ
  หนังสือ
  3
  คู่มือการเรียนรู้เพื่อให้รู้ สำหรับ สหกรณ์ที่มีคุณค่า
  หนังสือ
  4
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ
  หนังสือ
  5
  เปิดแนวรุก บุกธุรกิจ : พิชิตการแข่งขัน เพื่อขบวนการสหกรณ์การเกษตรไทย
  หนังสือ
  6
  แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2 (2550-2554)
  หนังสือ
  7
  ระบบการเงินและสวัสดิการชุมชน บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  หนังสือ
  8
  รายงานประจำปี 2548 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2548
  หนังสือ
  9

  รายงานประจำปี 2549 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2549

  หนังสือ
  10
  รายงานประจำปี 2550 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2550
  หนังสือ
  11
  รายงานประจำปี 2551 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2551
  หนังสือ
  12
  รายงานประจำปี 2552 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2552
  หนังสือ
  13
  รายงานประจำปี 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2553
  หนังสือ
  14
  รายงานประจำปี 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2554
  หนังสือ
  15
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด”
  ISBN 978-974-650-822-3
  หนังสือ
  16
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด”
  ระยะขยายเวลา
  หนังสือ
  17
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด” ระยะที่ 3
  หนังสือ
  18
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ "การขันเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
  เป็นธรรม"(1 มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2553)
  หนังสือ
  19
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ "การขันเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
  เป็นธรรม"(1 เมษายน 2551-31 มีนาคม 2552)
  หนังสือ
  20
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย : เครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า
  (15 กันยายน 2551-15 กันยายน 2552)
  หนังสือ
  21
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
  หนังสือ
  22
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสหกรณ์สวนสามพราน
  หนังสือ
  23
  รายงานประเมินตนเอง Self Assessment Report: SAR ประจำปีการศึกษา 2549
  หนังสือ
  24
  เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจ
  สอบกิจการสหกรณ์” ISBN 978-616-7262-63-5
  หนังสือ
  25
  แผนแม่บทการเงินระดับฐานราก
  หนังสือ
  26

  ทำเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 1”

  ทำเนียบ
  27
  ทำเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 2”
  ทำเนียบ
  28

  ทำเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 3”

  ทำเนียบ
  29
  ทำเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 4”
  ทำเนียบ
  30
  ทำเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 5”
  ทำเนียบ
  31
  ทำเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 6”
  ทำเนียบ
  32
  ทำเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 7”
  ทำเนียบ
  33
  ทำเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 8”
  ทำเนียบ
  34
  ทำเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 9”
  ทำเนียบ
  35
  ทำเนียบผู้เข้าฝึกอบรม ผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า รุ่นที่ 1
  ทำเนียบ
  36
  พ๊อคเก็ตบุ๊คงานวิจัยของสถาบันฯ เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ เวทีแลกเปลี่ยน
  เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสู่หมู่บ้านเชิงคุณค่า จังหวัดจันทบุรี ตอน “หมู่บ้าน แห่งคุณค่า”
  หนังสือ
  37
  พ๊อคเก็ตบุ๊คงานวิจัยของสถาบันฯ Value Network for Mitigating Poverty Problem
  หนังสือ
  38
  พ๊อคเก็ตบุ๊คงานวิจัยของสถาบันฯ กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า เพื่อการแก้
  ้ปัญหาความยากจน
  หนังสือ
  39
  พ๊อคเก็ตบุ๊คงานวิจัยของสถาบันฯ เครือข่ายคุณค่าเพื่อแก้ปัญหาความยากจน กรณีกลุ่มสัจจะ
  เพื่อสะสมทรัพย์ฯ จังหวัดตราด
  หนังสือ
  40
  พ๊อคเก็ตบุ๊คงานวิจัยของสถาบันฯ สื่อเรียนรู้ประกอบการสรุปบทเรียน โครงการ “การพัฒนา
  ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด” เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ชุด เรื่องเล่าจากบ้านเพื่อน
  เรื่อง เครือข่ายสหกรณ์แก้จน ตอนที่ 1“home stay แก้จน คนพังงา”
  หนังสือ
  41
  พ๊อคเก็ตบุ๊คงานวิจัยของสถาบันฯ สื่อเรียนรู้ประกอบการสรุปบทเรียน โครงการ “การพัฒนา
  ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด” เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ชุด เรื่องเล่าจากบ้านเพื่อน
  เรื่อง เครือข่ายสหกรณ์แก้จน ตอนบันทึกจากนายช้าง สื่อนำทางสู่ธรรมะแก้จน
  หนังสือ
  42
  พ๊อคเก็ตบุ๊คงานวิจัยของสถาบันฯ เอกสารชุดโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่
  36 จังหวัด ข้าวคุณธรรม
  หนังสือ
  43
  แนวทางการลงทุนในตราสารหนี้
  หนังสือ
  44
  แนวทางการบริหารเงินฯ สหกรณ์การเกษตร
  หนังสือ
  45
  แนวทางพัฒนาครือข่าย/กลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด
  หนังสือ
  46
  การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
  ISBN 978-616-7262-64-2
  หนังสือ
  47
  การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
  ISBN 978-616-7262-57-4
  หนังสือ

   คู่มือ
  ลำดับที่
  ชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
  ประเภท
  ภาพตัวอย่าง
  1
  คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์การเกษตร
  ISBN 978-616-7262-54-3
  หนังสือ
  2
  คู่มือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ
  ISBN 978-616-7262-58-1
  หนังสือ
  3
  คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์
  ISBN 978-616-7262-59-8
  หนังสือ
  4
  คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์
  ISBN 978-616-7262-56-7
  หนังสือ
  5
  คู่มือผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
  หนังสือ
  6
  คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
  หนังสือ
  7
  คู่มือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
  ISBN 978-616-7262-23-9
  หนังสือ
  8
  คู่มือสำหรับผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า
  ISBN 978-616-7262-53-6
  หนังสือ
  9
  คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ
  ISBN 978-616-7262-55-0
  หนังสือ


   วีดิทัศน์
  ลำดับที่
  ชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
  ประเภท
  ภาพตัวอย่าง
  1
  วีดิทัศน์ ประกอบการดำเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสู่หมู่บ้าน
  เชิงคุณค่า จังหวัดจันทบุรี
  วีดิทัศน์
  2
  วีดิทัศน์ KU OUTLET CENTER
  วีดิทัศน์
  3
  วีดิทัศน์การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ
  วีดิทัศน์
  4
  วีดิทัศน์ข้าวคุณธรรม
  วีดิทัศน์
  5
  วีดิทัศน์ความรู้เครือข่ายคุณค่า
  วีดิทัศน์
  6

  วีดิทัศน์เปิดตำนานผู้นำแห่งคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ไทยต้นทศวรรษที่ 10

  วีดิทัศน์
  7
  วีดิทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายแห่งความพอเพียง
  วีดิทัศน์
  8
  ซีดี ข้อมูล ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
  ซีดี
  9
  วีดิทัศน์แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
  วีดิทัศน์
  10
  ซีดี ข้อมูล แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
  ซีดี
  11
  ซีดี ข้อมูล เอกสารประกอบการบรรยาย: โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออมทรัพย์
  หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ"
  ซีดี
  12
  ซีดี ข้อมูล แนวทางการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
  ซีดี
  13
  เนื่องในวาระครบรอบ 3 ปี การดำเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก.
  ซีดี
  14
  Powerpoint เรื่อง "วิสาหกิจชุมชน"
  ซีดี
  15
  สารคดี...คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์การเกษตร
  ซีดี
  16
  การพัฒนาสหกรณ์ไทยก้าวใหม่ในทศวรรษที่ 10
  ซีดี
  17
  วิถีแห่งความพอเพียง ตอน...ข้าวคุณธรรม
  วีดิทัศน์
  18
  วีดิทัศน์ สถาปนาครบรอบ 2 ปี สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
  วีดิทัศน์
  19
  วีดิทัศน์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 15 กันยายน 2552
  วีดิทัศน์
  20
  การพัฒนาสตรีสหกรณ์ เนื้อหาโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ฺ
  วีดิทัศน์
  21
  วีดิทัศน์ ครบรอบสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปีที่ 3
  วีดิทัศน์
  22
  ทำเนียบ โครงการอบรม หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
  ผู้ชำนาญการ" รุ่นที่ 8
  วีดิทัศน์

   แผ่นพับ
  ลำดับที่
  ชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
  ประเภท
  ภาพตัวอย่าง
  1
  แผ่นพับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
  การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
  แผ่นพับ
  2

  แผ่นพับวารสารฅนสหกรณ์

  แผ่นพับ
  3
  แผ่นพับ พิธีมอบรางวัลข้าวคุณธรรม และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ต้นกล้าคุณธรรม
  แผ่นพับ
  4
  แผ่นพับแนะนำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
  แผ่นพับ
  5
  แผ่นพับโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด
  แผ่นพับ
  6
  แผ่นพับหมู่บ้านที่มีคุณค่า
  แผ่นพับ
  7
  แผ่นพับกาแฟชุมพร
  แผ่นพับ
  8
  Value Distribution Network Project
  แผ่นพับ
  9
  แผ่นพับการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2552/2553
  แผ่นพับ
  10
  World Rice
  แผ่นพับ
  11
  แผ่นพับข้าวคุณธรรม
  แผ่นพับ
  12
  แผ่นพับข้าวเกิดบุญ
  แผ่นพับ
  13
  แผ่นพับวารสารฅนสหกรณ์
  แผ่นพับ
  14
  เครือข่ายคุณค่า Value Network
  แผ่นพับ
  15
  Mini Master on Credit Union Management
  แผ่นพับ
  16
  FARMER SHOP แบบที่ 1
  แผ่นพับ
  17
  แผ่นพับแนะนำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
  แผ่นพับ
  18
  FARMER SHOP แบบที่ 2
  แผ่นพับ
  19

  โครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2555

  แผ่นพับ

   วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเผยแพร่
  ลำดับที่
  ชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
  ประเภท
  ภาพตัวอย่าง
  1
  Website : http://www.cai.ku.ac.th
  online
  2
  กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร สว.สก. แบบที่ 1
  อุปกรณ์
  3
  เสื้อแจ๊คเก็ต สว.สก.
  เสื้อ
  4
  เสื้อโปโล CAI แบบที่ 1
  เสื้อ
  5
  เสื้อโปโล CAI แบบที่ 2
  เสื้อ
  6
  เสื้อโปโล Farmer Shop แบบที่ 1
  เสื้อ
  7
  เสื้อโปโล Farmer Shop แบบที่ 2
  เสื้อ
  8
  Diary 2007
  สิ่งพิมพ์สถาบันฯ
  9
  Diary 2008
  สิ่งพิมพ์สถาบันฯ
  10
  Diary 2009
  สิ่งพิมพ์สถาบันฯ
  11
  Diary 2010 / Diary 2011
  สิ่งพิมพ์สถาบันฯ
  12

  แฟ้ม สว.สก.

  อุปกรณ์
  13
  แฟ้มใส สว.สก.
  อุปกรณ์
  14
  กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร สว.สก. แบบที่ 2
  อุปกรณ์
  15
  ปากกา สว.สก.
  อุปกรณ์
  16
  กระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ แบบที่ 1
  อุปกรณ์
  17
  กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร สว.สก. แบบที่ 3
  อุปกรณ์
  18
  แผ่นสติ๊กเกอร์
  อุปกรณ์
  19
  กระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ แบบที่ 2
  อุปกรณ์
  20
  กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร สว.สก. แบบที่ 4
  อุปกรณ์
  21
  กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร สว.สก. แบบที่ 5
  อุปกรณ์
  22
  กระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์ โครงการ Farmer Shop แบบที่ 1
  อุปกรณ์
  23
  กระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์ โครงการ Farmer Shop แบบที่ 2
  อุปกรณ์
   


  View:6445