เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คุณภัทราภรณ์ บุตะเขียว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

View:181