เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 ดร.ดร.สุพรรณี ลีโทชวลิต หัวหน้าโครงการ “การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝั่งในการเพาะเลี้ยง และการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน” ได้ให้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าทีมวิจัยหน่วยส่งเสริมฯ เข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ทำประมงพื้นบ้าน ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเก็บหอยแครงในพื้นที่ โดยทาง รศ.จุฑาทิพย์ ชวนเกษตรกรมองเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน วางแนวทางการทำงานในครั้งต้องมีการขับเคลื่อนแบบกลุ่ม เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนการทำงาน ผลลัพธ์จากการเข้าไปหารือร่วมกับเกษตรกร เกิดการจากจัดตั้งกลุ่มหอยแครงในพื้นที่และวางโครงสร้างของกลุ่ม และให้เกษตรกรหารือร่วมกันในการแบ่งหน้าที่กันทำงานและทิศทางในการขับเคลื่อนการทำงานของกลุ่มไปสู่เป้าหมายการอนุรักษ์หอยแครงในพื้นที่ต่อไป

View:16