เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าทีมวิจัยโครงการ “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2” ได้รับเชิญจากคุณสรณพงษ์ บัวโรย เป็นหัวหน้าโครงการ “การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดสมุทรสงคราม: กรณีศึกษาผักและผลไม้ปลอดภัย” เข้าไปให้ความรู้ในการดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ตามทฤษฎี Grow Model มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย, การประเมินสถานการณ์, การมองทางเลือกที่เหมาะสมกับความยั่งยืนกรอบทิศทาง/วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และแผนธุรกิจ และวางแนวทางการทำธุรกิจตามรูปแบบ Business Model Canvas วางแผนการทำธุรกิจผักปลอดภัยและมีการยกระดับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำงานของกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมวิจัยได้ให้เกษตรกรวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการทำผักปลอดภัยในพื้นที่ของแต่ละกลุ่มและวางเป้าหมายร่วมกัน เกิดการวางวิสัยทัศน์และเสาหลักกลยุทธ์ในการทำงานอย่างมีแนวทางเพิ่มมากขึ้น

View:21