เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2” ได้เชิญคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อหารือในการทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานในช่วงระยะสุดท้ายให้เกิดผลสำเร็จในการทำงาน โดย คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำงานต้องเลือกให้ถูกคน พื้นที่ และวิธีการ มีการสร้างความเชื่อใจ ความเข้าใจ และความมีส่วนร่วมในการทำงาน นอกจากนี้ได้เล่าประสบการณ์ในการทำงานของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ผ่านมา

View:14