เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 โดยมีวาระที่สำคัญในการพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็น

ชุมนุมระหว่างประเทศ การอนุมัติใช้หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ

และผู้จัดการสหกรณ์” เพื่อพัฒนาให้ความรู้ ทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการงาน การบัญชี การบริหารจัดการ โดยเน้น

สหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานมากกว่า 5 พันล้านบาท ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง

ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. .... และการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

View:269