เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในนักวิจัยที่รับทุนจาก สกสว. ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือภาคการเกษตรหลังยกเลิกล็อกดาวน์ในที่ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลังการยกเลิกล็อคดาวน์ผ่านระบบออนไลน์ว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภาคการเกษตรมีแนวทางที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้และปลอดภัย โดยภาคเกษตรหลายแห่งมีผู้ประกอบการอยู่ในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) อยู่แล้ว หากรัฐบาลจะเปิดสถานที่ต่าง ๆ ก็มองว่าสิ่งที่น่าจะทำได้ ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจะใช้ระบบเครือข่ายหรือห่วงโซ่คุณค่าที่มีฉากทัศน์และกระบวนทัศน์ในการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่บริโภคได้อย่างไร

“เราจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาภาคการเกษตร เช่น ข้าวเคมีเปลี่ยนเป็นข้าวที่ปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ (GAP) ส่งเสริมการจัดทำแผนธุรกิจ เช่น ในระยะแรกของการเปิดเมืองอาจจะขายให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่แทนที่จะส่งออกไปต่างประเทศ ถ้ามองการพัฒนาเศรษฐกิจและสุขภาวะไปด้วยกัน ก็น่าจะชวนผู้ประกอบการมาคุยฉากทัศน์ในระยะยาว ถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลาดเป้าหมายจะเป็นอย่างไร พัฒนามาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ ภายใต้มาตรฐานสุขอนามัย

View:278