เมื่อวันที่ 16 - 21 มีนาคม 2563 ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 21” ณ ห้องพันธุมดิษมณฑล 1 ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร

หลักสูตรของโครงการฯ นี้ เป็นหลักสูตรสาหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ชำนาญการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นโครงการที่ของยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยองค์ความรู้การบริหารจัดการเงิน บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีการเงิน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่ผู้ตรวจสอบกิจการจาเป็นในการทางาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติภารกิจที่สมาชิกสหกรณ์ได้มอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นกลไกในการควบคุมภายในสหกรณ์

หลักสูตรฯ นี้ ได้รับการยอมรับจากขบวนการสหกรณ์และได้ขยายผลไปพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมบัญชีสหกรณ์ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ ได้แก่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, คุณสุภชาดา เจียรนัยกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สานังานมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี, ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวุฒิประจาภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด, คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, คุณรัชนี วิชชุลดา ผู้อำนวยการสานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี, อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคุณงามพิศ จิตรพรหมพันธุ์ ที่ปรึกษาการเงินบริษัท เอ.ที.ไบโอเพาเวอร์ จากัด ทางหลักสูตรฯ มีการจัดอบรมไปแล้ว 20 รุ่น จานวนผู้ผ่านการอบรม 977 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 36 คน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของหลักสูตรได้เข้ารับเกียรติบัตรทั้งสิ้น 36 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานพิธีกล่าวปิดอบรม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ ห้องพันธุมดิษมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

View:136