เมื่อวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมรองผู้อำนวยการเดินทางไปสำรวจพื้นที่และแหล่งเรียนรู้การพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร ณ มหาวิทยาลัยกิฟุ และศึกษาดูงานร้านสหกรณ์ JA KOME House และ Onsai Plaza ณ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยกิฟุตั้งอยู่ในดินแดนที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ และวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกด้วยกัน จึงเอื้อต่อการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงทั้งการพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเรียนการสอนมีทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ใน 6 คณะวิชาประกอบด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง การวิจัยที่เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและสากล ภายในมหาวิทยาลัยมีร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกิฟุที่ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้งการจำหน่ายสินค้า บริการหางานให้นิสิตที่ต้องการมีรายได้เสริม ให้บริการชำระเงินค่าสมัครสอบ TOEIC ให้บริการประสานงานเพื่อติดต่อในการซ่อมอุปกรณ์และบริการอื่น ๆ ที่เป็นความต้องการของนิสิต

ร้านสหกรณ์ JA KOME House เป็น 1 ใน 15 ร้าน JA ในจังหวัดกิฟุ ที่เปิดขายสินค้าที่มาจากท้องถิ่นในจังหวัดกิฟุและสินค้าที่มาจากทั่วประเทศ เพื่อมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในชุมชน มีสมาชิกที่ลงทะเบียนกับที่ร้านประมาณ 50 ราย และมีกลุ่มเกษตรกร และผู้บริโภคที่มาใช้บริการเป็นประจำทุกวัน วันละ 150 ราย ร้านจะเน้นไปที่การจำหน่ายข้าว โดยจะมีตารางแจ้งแก่ผู้บริโภคว่าจะมีข้าวชนิดใดจากแหล่งใดเข้ามาจำหน่ายในร้านวันไหนบ้าง

ร้านสหกรณ์ อนไซพลาซ่า สาขาซากิยามะ เป็น 1 ใน 15 ร้านจำหน่ายสินค้าของ JA ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกิฟุ จำหน่ายสินค้าประเภทผักเป็นหลัก และมีสินค้าที่จำเป็นอีกนานาชนิด แต่สิ่งที่น่าสนใจผู้บริโภคที่มาซื้อข้าวจากร้านสหกรณ์สามารถนำถุงมาใส่ซ้ำครบ 5 ครั้งจะได้รับเงินคืน 100 เยน

View:150