รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่วิจัยเพื่อร่วมพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทั้งด้านสถานที่ เนื้อหาการเรียนรู้ และวิทยากร ทางผู้อานวยการฯ ได้มีกระบวนการ Training for Trainer ให้เกษตรกรได้ออกมาเล่าประสบการณ์การทานาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และผู้อานวยการฯ ได้ให้คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับการปรับปรุงวิธีการพูดให้เกิดรูปแบบที่เหมาะสม ตัวอย่างสาระการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฯ การจัดการที่ดินให้เกิดผลิตภาพเพิ่ม รับผิดชอบหัวข้อโดย คุณมานิตย์ แทนเพชร, เทคนิคการทานา รับผิดชอบโดย คุณมนตรี ศรีเหรา, เทคนิคการทานาบนดินทราย รับผิดชอบโดยคุณธเนศ หอมทวนลม, การตลาดนาการผลิตข้าว รับผิดชอบโดย คุณรัชนี วิเศษสิงห์ เป็นต้น

View:529