วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้อำนวยฝ่ายชุมชุนและสังคม สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเปิดการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนและโครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจฐานชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมได้แก่ รศ.สมพร อิศวิลานนท์, ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน, คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ,และ รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน

หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงรายละเอียดการประชุม/ชุดโครงการวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของทีมกลยุทธ์ชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ตามด้วยการนำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจฐานชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 โดย คุณวินัย เมฆดำ ส.ป.ก. และทีมวิจัย

View:21