สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดโครงการอบรม (KM) แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ธรรมาภิบาล : เครื่องมือ และมาตรการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม 3 หัวข้อ ได้แก่ "การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้เกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพ" , "กรอบคิดและแนวปฏิบัติการบริหารการเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ : โครงสร้าง แหล่งที่มา และทางใช้ไป" และ "เครื่องมือและมาตรการในการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ธรรมาภิบาล" โดยมีผู้เข้าอบรม 24 ท่าน ในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

View:27