สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิเมลล่อน ผักสลัด กวางตุ้ง เต้าหู้ ถั่วงอก น้ำหมักมูลใส้เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น.

View:29