ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม (IBM Inclusive Business Model) ร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

View:26