สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน เกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิ เมล่อน มะนาว ต้นอ่อนทานตะวัน เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น. โดยได้รับความสนใจจากประชาคม มก. เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนฯ จะนำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก.เป็นประจำทุกวันจันทร์เว้นจันทร์

View:21