ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมวิจัย ประชุมโครงการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัดโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 32 ราย และเก็บข้อมูลด้วยแบบสำรวจเกษตรกรและในช่วงบ่ายได้มีการประชุมหารือ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจข้าวสหกรณ์ ร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด และคณะกรรมการจำนวน 16 ท่าน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

View:48