"เปาบุ้นจิ้น" ถูกขนานนามให้เป็นแบรนด์ของ ผู้ตรวจสอบกิจการที่เข้าสู่กระบวนการหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ ของสถาบันฯ ซึ่งมีเจตนารมณ์สำคัญ ในการสร้างประชาคมผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีกระบวนทัศน์ การพัฒนาสหกรณ์เชิงคุณค่าเพื่อการนำประโยชน์สู่สมาชิก-ชุมชน
 รายชื่อนักวิจัย : เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก.
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
รูปบุคลากร
 รุ่นที่ 1 : สโลแกน "ต้องรอบรู้ รอบคอบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความสุข พอเพียง เปี่ยมด้วยมนุษยสัมพันธ์ "
1
น.ส.กรรณิการ์ ก้อนทอง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
2
นายเกษมสันต์ จิตรสม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
3
น.ส.เกษราภรณ์ ฉายอรุณ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทสยามแอดมินนิสเทรทีฟ
แมเนจเม้นท์ จำกัด
4
นายโกวิทย์ ลิ้นฤาษี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
5
นางขวัญใจ มีสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
6
นางจำเพาะ จูมไธสง
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด
7
นายจิตรภณ พลสมัคร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
8
นางจีรติ เสียงเพราะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด
9
พ.ต.อ.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจขอนแก่น จำกัด
10
น.ส.ชลดา กองแก้ว
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด
11
น.ส.ชะอ้อน ชูเย็น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
12
นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล
สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีแอนด์ที จำกัด
13
นายชิงชัย อุทัยสาร์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
14
น.ส.ดุษฎี ดวงมณี
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
15
นางทองเปลว ศุภาคม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด
16
ว่าที่ ร.ต.เทพสุจินต์ พงษ์สวัสดิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
17
น.ส.บุญเอิบ เขตต์สาคร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด
18
นายประกาย นวะสิมมา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
19
นายประพันธ์ สุขวัฒนจรูญ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด
20
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
21
ผศ.ประสิทธิ์ ม้าลำพอง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
22
นายประเสริฐ ต่อติด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
23
นางปัทมา เนื่องเยาว์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
24
นายพงษ์ชัย หมื่นคำสี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
25
นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
26
นางพิชญานันท์ จันทันแก้ว
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด
27
นายพิชิต พันธุ์ดี
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด
28
นายพิทักษ์ ก้องเสียง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
29
นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
30
น.ส.เพ็ญสิริ จันทนะโสตถิ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด
31
จ.ต.ไพโชค คงสุทธิ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด
32
นายไพรัช จันทสุวรรณโณ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือทีพีไอ จำกัด
33
นายไพรัตน์ ยิ่งยงค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด
34
ร.ต.อ.หญิงเยาวดี หยาดคำ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด
35
น.ส.ระเบียบ รูปเลขา
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด
36
นายรัชพล เนียมกุล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
37
นางวราพร จันทร์ศรีทอง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์ จำกัด
38
นายวิชัย ศรีเสน่ห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
39
นางศศิธร คชศิลา
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
40
ร.ต.อ.หญิงศิรรัตน์ ใจชุ่ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงราย จำกัด
41
นายสถิตย์ เหล็กเพ็ชร์
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด
42
น.ส.สมบูรณ์ แจ้งจิตร
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด
43
นางสมพร เครือแก้ว
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด
44
นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
45
นายสันฐาน ดีรพัฒน์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
46
นายสันติ คงวัฒนะ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
47
นางสายพิณ คันธวิวรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
48
นางสิริภัสสร เอี่ยมสุวรรณ
สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอส์ประเทศไทย จำกัด
49
น.ส.สุพิศ กิตติรัชดา
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
50
นายสรยุทธ์ ชรินทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
51
นายสุรวิทย์ พยัคฆ์ฤทธิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
52
นายสุรศักดิ์ เล็กปานเจริญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน จำกัด
53
นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
54
นายไสว วุฒสังข์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
55
น.ส.อรพรรณ ผิวนิล
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสยามกลการ จำกัด
56
นายอรุณ ดีรักชาติ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จำกัด
57
นางอามีนา เจสาสน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด
58
นายอุดม เสถียรภาพงษ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอีเลคทริก จำกัด