วัน เดือน ปี เรื่อง
ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายท้องถิ่นและทีมงานเพื่อประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับทีมภูมิภาคเหนือ
กรรมการตัดสินและให้คำแนะนำแก่นิสิตในการประกวดการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาทางธุรกิจการเกษตร (OTOP นวัตวิถี)
ประชุมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (TRP4) ครั้งที่ 2
เวทีให้ข้อคิดความเห็นในเวทีประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย TRP4 ภาคใต้
งานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ
ประชุมกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและแผนงานดำเนินงานในปี 2562
นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2
เสวนาเรื่อง “ทิศทางการยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรไทย”