วัน เดือน ปี เรื่อง
ลงพื้นที่ตำบลช่องสาริกาเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างเป็นองค์รวมกับผู้ใหญ่บ้าน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา
บรรยายเรื่อง “Business Development Planning” ภายใต้หลักสูตรอบรม “ICA-MAFF (Japan) Training Course on “Fostering Leaders for Management of Agricultural Cooperatives in Asia”
ลงพื้นที่วิจัยเพื่อ Training for Trainers และวางแผนพื้นที่การผลิตข้าว IBM ในรอบการผลิต 2562
ทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยและร่วมออกแบบหลักสูตรระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน