วัน เดือน ปี เรื่อง
บรรยายเรื่อง “รู้เท่าทันเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า รุ่นที่ 3”
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561