วัน เดือน ปี เรื่อง
เวทีนำเสนอ “แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2”
ผู้อำนวยการได้รับเชิญจาก สกว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ Comment งานวิจัย