วัน เดือน ปี เรื่อง
ประชุมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการดำเนินงานในอนาคคตร่วมกับทีมแกนนำวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง
สกว.ลงนามความร่วมมือเผยแพร่งานวิจัยกับ ThaiPBS เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ผลงานวิจัย ตามศาตร์พระราชา
ประชุมเชืงปฏิบัติการ "รู้เท่าทันเพื่อสร้างเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า”
ประชุมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (TRP4) ครั้งที่ 1
พิธีเปิดฉางข้าวและเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
ประชุมจัดทำแผนธุรกิจข้าว IBM และการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม