วัน เดือน ปี เรื่อง
28th Asian Economic Symposium on “Social and Community Enterprises for Sustainable Development Goals”
ฝ่ายสื่อ สกว. และทีมงานร่วมถ่ายทำรายการวิจัยไทยพลัส ตอน การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม
ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม