วัน เดือน ปี เรื่อง
งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0”
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมนำผลงานวิจัย “ธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม” เผยแพร่ในงาน "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0"
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์บรรยายในหัวข้อ “การจัดการนาแปลงใหญ่” ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่