วัน เดือน ปี เรื่อง
ลงพื้นที่ประชุมสรุปบทเรียนกับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน