วัน เดือน ปี เรื่อง
ประชุมกับเครือข่ายนักวิจัยฝ่ายท้องถิ่น สกว. เรื่องแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ประชุมทำแผนกลยุทธกลุ่มวิสหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์นำคณะผู้บริหาร สกว. ผู้ทน สศก. และทีวีบูรพาร่วมถอดบทเรียนและดูงานเครือข่ายวิสหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง
โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19
โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19
บรรยายหัวข้อ "ข้อจำกัดและจุดอ่อนในระบบสอ.และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ที่มีเงินเหลือและสหกรณ์ขาดเงิน ให้กับผู้อบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาทผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวปิดโครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19
ประชุมโครงการจัดทำหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ ครั้งที่ 5