วัน เดือน ปี เรื่อง
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
ประชุมการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร
ประชุม การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร ร่วมกับ คุณวินัย เมฆดำ
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืนเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร และโรงคัดแยกบรรจุผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง