วัน เดือน ปี เรื่อง
บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การปรับตัวของสหกรณ์ไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0"
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดเวทีอบรม แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ธรรมาภิบาล : เครื่องมือ และมาตรการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)