วัน เดือน ปี เรื่อง
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
ประชุมหารือการดำเนินการโครงการวิจัยกับผู้บริหาร บริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
ประชุมเตรียมการจัดทำรายงานความก้าวหน้า Progress Report โครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม (IBM Inclusive Business Model)
งานเสวนาระดมความคิดเห็น “จะสานต่อโครงการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ให้ยั่งยืนได้อย่างไร”
ประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
งานเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เวทีอบรม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป สู่มาตรฐานสากล"
จัดเวทีเตรียมการเข้ารับการตรวจประเมินข้าว GAP แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)