วัน เดือน ปี เรื่อง
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
ประชุมโครงการจัดทำหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัย ฉบับที่ 2 ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
โครงการ "การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน"
ลงพื้นประชุมขับเคลื่อนธุรกิจ IBM
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560